Стартира предоставянето на услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
...

Столична програма "Социални иновации" 2020 година
За 2020 година програмата стартира на 06.01.2020 г. Програмата предоставя финансиране на краткосрочни (реализиращи се в определен период, в рамките на една календарна година) проекти за социални иновации ...

Програма "Европа"
Програма "Европа" на Столична община – платформа на граждански инициативи и европейски добри практики ...

Проекти на районните администрации по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ bg05m90po001-2.002 “Независим живот“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
...

Проект „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства"
Услугите са разделени с оглед целевите групи – услуги за бъдещи родители, услуги за родители и семейства на деца до 3 годишна възраст . ...

Приключили програми и проекти

Назад

Компонент „Работа с неактивни лица” от национална програма „активиране на неактивни лица”

От началото на м. ноември 2015 г., Столична община участва в реализирането на Компонент „Работа с неактивни лица” от Национална програма „Активиране на неактивни лица” на Агенцията по заетостта, съгласно заповед № РД-01-571 от 30.06.2015 г., на Министъра на труда и социалната политика.

Програмата е насочена към активиране на неактивни лица и продължително безработни млади хора. За целта в общинската администрация са назначени на работа 4 лица на длъжност: „младши специалисти, младежки медиатори”. Същите са разпределени в Райони с висок процент на безработни млади хора на възраст от 18 до 29 г., които не участват в трудовата борса, не учат и не работят. Целта на младите медиатори е насочена към мотивиране, разясняване и насочване на безработните лица към институциите, имащи пряко отношение към тяхното развитие.

Срокът на изпълнение на програмата е до 31.12.2017 г. Средствата за трудовото им възнаграждение и дължимите за сметка на работодателя осигурителни плащания ще бъдат от бюджета на Програмата и ще се превеждат чрез дирекциите „Бюра по труда”.