Стартира предоставянето на услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
...

Столична програма "Социални иновации" 2020 година
За 2020 година програмата стартира на 06.01.2020 г. Програмата предоставя финансиране на краткосрочни (реализиращи се в определен период, в рамките на една календарна година) проекти за социални иновации ...

Програма "Европа"
Програма "Европа" на Столична община – платформа на граждански инициативи и европейски добри практики ...

Проекти на районните администрации по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ bg05m90po001-2.002 “Независим живот“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
...

Проект „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства"
Услугите са разделени с оглед целевите групи – услуги за бъдещи родители, услуги за родители и семейства на деца до 3 годишна възраст . ...

Приключили програми и проекти

Назад

Проект „Приеми ме 2015”

Настоящата операция допълва и надгражда операция „Приеми ме“, финансирана по ОП РЧР 20072013 г., която допринесе за прилагането в национален мащаб на нов подход за предоставяне на услугата „приемна грижа”, както и за разширяване на възможностите за развитие на услугата по децентрализиран начин.

Операцията е насочена към усъвършенстване и разширяване обхвата на услугата „приемна грижа" и затвърждаване предоставянето й на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда и съдържа иновативен елемент по отношение на подкрепата, насочена към развитие на „специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, непридружени бежанци, както и с мерките, насочени към повишаване на качеството на приемната грижа чрез осъществяване на мониторинг. Специален фокус се поставя върху настаняването на деца до 3годишна възраст.

От 01.01.2016г. Столична община стартира проект  «Приеми ме 2015» BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., бюджетна линия BG05M9OP0012.003, съгласно подписано партньорско споразумение № BG03-ПС01-51/ 11.12.2015 г. между Агенция за социално подпомагане и Столична община.

От 01.11.2016 г. стартира етап 2 нов областен модел на управление и предоставяне на услугата „приемна грижа“ в страната. В тази връзка бе подписан и Анекс №BG03-ПС01-0030/01.09.2016г. към споразумение за партньорство № BG03-ПС01-51/ 11.12.2015г. между Агенция за социално подпомагане и Столична община.

Дейностите се изпълняват при прилагането на иновативен модел на взаимодействие по отношение на планиране, управление и предоставяне на услугата, с оглед осигуряване на приемственост между постигнатите резултати по предходната схема „Приеми ме”(етап I) и на целесъобразност на следващите стъпки за постигане на настоящите цели (етап II).

Проектът е с продължителност до 31.03.2018г.