Назад

Компонент „Работа с неактивни лица” от национална програма „активиране на неактивни лица”

От началото на м. ноември 2015 г., Столична община участва в реализирането на Компонент „Работа с неактивни лица” от Национална програма „Активиране на неактивни лица” на Агенцията по заетостта, съгласно заповед № РД-01-571 от 30.06.2015 г., на Министъра на труда и социалната политика.

Програмата е насочена към активиране на неактивни лица и продължително безработни млади хора. За целта в общинската администрация са назначени на работа 4 лица на длъжност: „младши специалисти, младежки медиатори”. Същите са разпределени в Райони с висок процент на безработни млади хора на възраст от 18 до 29 г., които не участват в трудовата борса, не учат и не работят. Целта на младите медиатори е насочена към мотивиране, разясняване и насочване на безработните лица към институциите, имащи пряко отношение към тяхното развитие.

Срокът на изпълнение на програмата е до 31.12.2017 г. Средствата за трудовото им възнаграждение и дължимите за сметка на работодателя осигурителни плащания ще бъдат от бюджета на Програмата и ще се превеждат чрез дирекциите „Бюра по труда”.