Назад

Проект „Осигуряване на топъл обяд в Столична община- 2016” с райони: „Връбница; „Възраждане”; „Подуяне”; „Слатина”; „Младост” и „Искър”

Проектът е финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02 “Осигуряване на топъл обяд-2016”, операция тип 3: „Осигуряване на топъл обяд”, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане към Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.Изпълнители по проекта са дирекция „Социални дейности” при Столична община, представители на горецитираните райони и Общинско предприятие „Социален патронаж”. Управляващ орган е Агенцията за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика.

Целта на проекта е насочена към подобряване благосъстоянието на най- нуждаещата се група граждани на Столицата и оказване на цялостно съдействие за превенция на социално изключване.

От 30 май 2016 г. през всеки работен ден от месеца започна осигуряването на безплатен топъл обяд (първо, второ ястие и четвърт хляб на стойност 2.30 лева на ден) на 354 лица от горецитираните райони. Топлият обяд се приготвя и доставя от Общинско предприятие „Социален патронаж”. Всеки район е осигурил място/трапезария, където храната да се разлива.

Целевата група се избира от служителите на Дирекциите „Социално подпомагане” и се предоставя посредством списъци на служителите от съответния Район. Всяко желаещо лице се включва в проектното предложение, чрез подаване на Заявление до Кмета на съответния Район и сключен договор с него.

До 30.09.2016 г., Районните администрации осигуряваха топла храна на следния брой потребители: Район „Връбница” – 61 лица;  Район „Възраждане” – 80 лица; Район „Подуяне” – 73 лица;  Район „Искър” – 38 лица;  Район „Слатина” – 70 лица и  Район „Младост” – 32 лица;

През м. септември 2016 г. е подписано допълнително споразумение между Столична община и Агенцията за социално подпомагане за увеличаване на броя на потребителите и срока за всички Райони. Краен срок за изпълнението на проекта - 30.04.2017 г. Общия брой на потребителите нарасна до 532 крайно- нуждаещи се лица и е разпределен, както следва:

Район „Връбница” – 86 лица;  Район „Възраждане” – 80 лица; Район „Подуяне” – 80 лица;  Район „Искър” – 74 лица;  Район „Слатина” – 112 лица и  Район „Младост” – 100 лица. 

Общият бюджет е 275 319.66 лева. 


Приключили програми и проекти

Заглавие
Столична програма "Социални иновации" 2020 година
Проект „Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на райони „Люлин” и „Връбница” на Столична община”
Проект „Осигуряване на топъл обяд в Столична община- 2016” с райони: „Връбница; „Възраждане”; „Подуяне”; „Слатина”; „Младост” и „Искър”
Столична програма "Социални иновации" 2019 година
Проект “Взаимодействие на местните власти за прилагане на нови технологии за независим живот на възрастните хора” (SEE_INNOVA) – SEE Programme - 24 месеца, до 31.12.2014 г.
Проект „Иновационни политики за активно стареене” по програма „Interreg ІV C” на ЕС (INNOVAGE) от 01.01.2012 г. – 31.12.2014 г.
Проект „Механизми за увеличаване синергията и устойчивостта между социалните предприятията” по програма „Interreg ІV C” на ЕС (MESSE) - 36 м., до 31.12.2014 г.
Проект „Доброволци за заетост в Европа” по програма Interreg ІV С на ЕС (VERSO) - 36 месеца, до 31.12.2014 г.
Проект “Мрежа от Обсерватории за активно включване” по програма Progress на Европейската комисия (ЕК) 2010-2013 по партньорство “Горадове за активно включване” – до края на 2013 г.
Проект „Разширяване на модела за качество предоставяне на грижите за деца в Дом за деца „Асен Златаров”
Проект „Изкуство за социална промяна”
Проект "Мога да съм полезен – модел за социално включване на младежи с интелектуални увреждания"
Проект „Алтернативи за настойничество за млади правонарушители”
Проект „Изграждане на Център за консултиране, подкрепа и подготовка за самостоятелен живот на юноши в риск”
Проект „Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа на деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община”
Проект “Улицата не е дом” – Споразумение № СО-РД-56-836/30.10.2013 г. с финансовата подкрепа на посолството на Франция в България - Проект „Улицата не е дом – SamuSocial за София“, реализиран от Столичната организация на Българския Червен кръст в партньорство със Столична община.
Проект за работа с деца на улицата – реализиран с подкрепата на екипи от Регионална дирекция “Общинска полиция” и СДВР
Проект „Социално включване чрез създаване на общностни центрове за деца и семейства в рискови групи на територията на Столична община”
Проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”
Проект „Изграждане на комплекс за социално – здравни услуги за деца от 0 до 3 години и техните семейства „Св. Параскева” в Столична община”
Проект “Осигуряване на кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на Работилница за кулинарна терапия като допълваща услуга в Дневен център за възрастни с ментални увреждания „Св. Марина“ към Фонд „Социална закрила“
Проект „Медико-психологически център за деца и юноши“
Проект „Ателие – Млад дизайнер”
Проект „И аз имам семейство”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., съгласно подписано партньорско споразумение № РД-56-11-14/ 13.12.2011г. между Агенция за социално подпомагане и Столична община
Програма Деца и младежи в риск - проект Да изразим себе си