Назад

Столична община обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – прогнозни количества, намираща се в горските територии, собственост на Столична община, през 2020 г.

 

Публикувано на 15.07.2020 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – прогнозни количества,
намираща се в горските територии, собственост на Столична община, през 2020 г.
(открит със Заповед № СОА20-РД09-1952/10.06.2020 г. на кмета на СО)
 

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 9б, ал. 1 и чл. 53, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти е издадена  Заповед № СОА20-РД09-1952/10.06.2020 г. на кмета на Столична община за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща, маркирана дървесина на корен – прогнозни количества, намираща се в горските територии, собственост на Столична община, през 2020 г., и приложената към нея тръжна документация.