Назад

Детска градина № 75 „Сърчице”, район "Младост"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 75 „Сърчице” за: народни танци.