Адрес за кореспонденция:

Столична община
ул. "Московска" № 33
София 1000

Код по Булстат: 000696327

Адреси на Столичната общинска администрация

Районни администрации
 

Уважаеми посетители на Електронния портал на София,

Ако желаете да подадете сигнал от неспешен характер за нередност или проблем на територията на Столична община – моля кликнете на Контактен център .

Ако желаете да зададете въпрос към председателя и комисиите към Столичен общински съвет или към кмета на Столична община и неговия екип, да подадете писмо, предложение, жалба за непрозрачност, отказ на информация или непочтеност на служител – моля кликнете на Контактен център.

Ако желаете да получите достъп до обществена информация, създадена или съхранявана в Столична община – моля кликнете на Достъп до обществена информация.

Основни телефони за връзка:

Контактен център
0700 17 310
02 9377 303
(денонощно)
За подаване на сигнали и получаване на информация, свързани с дейността на Столична община (СО)
Столичен инспекторат
02 987 55 55
(денонощно)
За сигнали, свързани с чистотата, замърсяване от строителство, външна реклама, търговия на открито, паркиране, кучета и др.
Приемна
02 9377 582
(9.00-17.30)
За записване за среща с кмета на СО, заместник-кметовете, секретаря на СО и дирекция "Правно-нормативно обслужване"
Сектор
"Общинска полиция"
02 982 45 71
ул. "Георги Бенковски" № 12


Работното време на центъра за информация и услуги на Столичната общинска администрация на ул. "Московска" № 33 е от 7:30 до 19:30 часа.

 

Контакти с кабинети на заместник-кметовете и директорите на дирекции в Столична община

Структура Ръководител Телефон
Дирекции на пряко подчинение на кмета    
    дирекция ''Вътрешен одит'' Димитринка Симова 02 9884 051
    дирекция ''Сигурност'' Кристина Лазарова 02 9377 323
    дирекция ''Аварийна помощ и превенция'' Красимир Димитров 02 904 1314
заместник-кмет по направление "Законност, координация и контрол" Ралица Стоянова 02 9377 363
    дирекция ''Правно-нормативно обслужване'' Бисера Личева 02 9377 222
    дирекция ''Координация, контрол и прием на граждани'' Гергана Георгиева 02 9377 437
    дирекция ''Обществени поръчки и концесии'' Цветан Стоевски 02 9377 369
    дирекция ''Общинска собственост'' Мария Праматарова 02 9377 260
секретар на Столична община и ръководител на направление "Общинска администрация" Светозар Ерменков 02 9377 302
    дирекция ''Информационно обслужване и технологии'' Борислав Панайотов 02 9377 654
    дирекция ''Административно обслужване'' Венера Милова 02 9377 444
    дирекция ''Секретариат на СОС'' Станислава Стоянова 02 9377 401
    дирекция ''Човешки ресурси'' Илияна Петкова 02 9377 295
    дирекция ''Управление на административен сграден фонд''  Петър Петков 02 9377 243
заместник-кмет по направление "Финанси и стопанска дейност" Дончо Барбалов 02 9377 229
    дирекция ''Финанси'' Марияна Симеонова 02 9377 451
    дирекция ''Икономика и търговска дейност'' Димитринка Димитрова 02 846 8781
    дирекция ''Общински приходи'' Даниел Делев 02 904 1294
    дирекция ''Ревизии и събиране на вземания'' Методи Мутафчиев 02 904 1296
заместник-кмет по направление "Инвестиции и строителство" Ирина Савина 02 9377 206
    дирекция ''Европейски програми и проекти'' Георги Петраков 02 904 1380
    дирекция ''Жилищно и обществено строителство, топлоенергетика и енергийна ефективност'' инж. Бойко Дръндарски 02 904 1472
    дирекция ''Инженерна инфраструктура'' Мариела Лазарова 02 904 1451
    дирекция ''Инвестиционно отчуждаване'' Ваня Илиева 02 904 1462
врид заместник-кмет по направление "Транспорт и транспортни комуникации" Дончо Барбалов 02 9377 240
   дирекция ''Транспортна инфраструктура''  инж. Васил Начевски 02 80289 60
   дирекция ''Транспорт''  Иван Николов 02 904 1018
   дирекция ''Управление и анализ на трафика''  Димитър Петров 02 904 1442
заместник-кмет по направление "Зелена система, екология и земеползване"  Йоана Христова 02 9377 351
    дирекция ''Зелена система''  Димитър Данчев 02 904 1421
    дирекция ''Околна среда''  Нина Макарова 02 9377 417
    дирекция ''Управление на отпадъците''  инж. Петър Трайков  02 9377 403
    дирекция ''Климат, енергия и въздух''   Теодора Полимерова 02 904 1362
заместник-кмет по направление "Социални дейности и интеграция на хора с увреждания" Албена Атанасова 02 9377 214
    дирекция ''Социални услуги за деца и възрастни''   Минка Йовчева 02 8035 909
    дирекция "Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти"  Вяра Петрова 02 8035 939
врид заместник-кмет по направление "Столично общинско здравеопазване" Дончо Барбалов 02 904 1441
    дирекция ''Здравеопазване"  Моника Чеуз 02 981 0743
заместник-кмет по направление "Култура, образование, спорт и превенция на зависимости" доц. д-р Тодор Чобанов 02 9377 466
    дирекция ''Култура''   Биляна Генова 02 988 2008
    дирекция ''Образование''    Мария Минчева 02 943 3183
    дирекция ''Превенция, интеграция, спорт и туризъм''   Ирена Димитрова 02 946 1412
главен архитект на гр. София и ръководител на направление "Архитектура и градоустройство" арх. Здравко Здравков 02 9238 310
    дирекция ''Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване'' Стела Щерева 02 923 8300
    дирекция ''Общински строителен контрол''     02 923 8240
    дирекция ''Административна''      Румен Тошков  02 923 8301
    дирекция ''Териториално планиране''   арх. Бойка Къдрева 02 980 5545
    дирекция "Градско и пространствено планиране и недвижимо културно наследство"   арх. Николай Каменов 02 923 8301

 

Общински предприятия