Назад

Район "Овча купел" обявява провеждане на обществено обсъждане на Виза за проектиране на допълващо застрояване – съоръжения за захранване на автоматизирана поливна система към обект: Реконструкция на трамваен път по бул. “Цар Борис III“ от трамвайно ухо „Княжево“ до трамвайно ухо „Съдебна палата“

Публикувано на 12.06.2020 г.

Във връзка с проведена среща на 10.06.2020 г. за проведено обществено обсъждане на: „Виза за проектиране на допълващо застрояване – съоръжения за захранване на автоматизирана поливна система към обект: Реконструкция на трамваен път по бул. “Цар Борис III“ от трамвайно ухо „Княжево“ до трамвайно ухо „Съдебна палата“ от 17:30 ч. в административната сграда на район „Овча купел” на СО е съставен  Протокол от проведеното обсъждане.

Протокол


На основание чл. 12, т. 1 от ЗУЗСО и чл. 10 ал. 2 във връзка с чл. 2 и чл. З от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на СО, приета с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на СОС и във връзка с Глава четвърта на същата Наредба


Да се проведе представяне на Проект за виза за проектиране на допълващо застрояване – Съоръжения за захранване на автоматизирана поливна система към обект: Реконструкция на трамваен път по бул. “Цар Борис III“ от трамвайно ухо „Княжево“ до трамвайно ухо „Съдебна палата“ на 10.06.2020 г. от 17:30 ч. в административната сграда на район „Овча купел” на СО, с адм. адрес бул. ”Цар Борис III” № 136в.

Граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по Проекта, адресирани до Главния архитект на Столична община. Същите се внасят в деловодството на район „Овча купел” ( бул. ”Цар Борис III” № 136в, ет. 1) или на e-mail: sook@mail.bg” до 15.06.2020 г. вкл. Те трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на други варианти, като същите следва да са комплектовани с актуални скици (стари скици, документи за собственост), адрес, телефон, e-mail адрес, факс за връзка с подателя.

Копие от Проекта за виза да се изложи на таблото в сградата на района за запознаване на заинтересованите лица.
Писмените становища ще бъдат публикувани на интернет страниците на направление "Архитектура и градоустройство", на Единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на съответния район съгласно чл. 23 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на СО (НРНПОООПРУТСО).

Заключителната дискусия да бъде проведена на 25.06.2020 г. от 17:30 ч. в административната сграда на район „Овча купел” на СО, с адм. адрес бул. ”Цар Борис III” № 136в. За участие в дискусията задължително се поканват лицата, представили писмени становища.
Кратка техническа информация за проекта, предмет на обсъждането, е описана в приложената Заповед № РОК20-РД09-217/03.06.2020 г.

Представянето на проекта и заключителната дискусия ще се водят от арх. Николай Каменов – представител на Столична община.

Kомбинирана скица за пълна или частична идентичност № 1
Kомбинирана скица за пълна или частична идентичност № 2
Проектен сондаж № 5
Проект на задание
Заповед № РОК20-РД09-217/03.06.2020 г.


Съгласувателни становища от "БТК" ЕАД (публикувано на 26.06.2020 г.)


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...