Компонент „Работа с неактивни лица” от Национална програма „Активиране на неактивни лица”
Програмата е насочена към активиране на неактивни лица и продължително безработни млади хора. ...

Проект „Приеми ме 2015”
Операцията е насочена към усъвършенстване и разширяване обхвата на услугата „приемна грижа" и затвърждаване предоставянето й на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда ...

Стартира предоставянето на услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
...

Столична програма "Социални иновации" 2020 година
За 2020 година програмата стартира на 06.01.2020 г. Програмата предоставя финансиране на краткосрочни (реализиращи се в определен период, в рамките на една календарна година) проекти за социални иновации ...

Програма "Европа"
Програма "Европа" на Столична община – платформа на граждански инициативи и европейски добри практики ...

Проекти на районните администрации по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ bg05m90po001-2.002 “Независим живот“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
...

Проект „Комплекс за интегрирани социални услуги за деца и семейства"
Услугите са разделени с оглед целевите групи – услуги за бъдещи родители, услуги за родители и семейства на деца до 3 годишна възраст . ...

Приключили програми и проекти

Назад

Проект „Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на райони „Люлин” и „Връбница” на Столична община”

Проектът е финансиран по схема В0161Р0001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение" на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г.

Проектът е изготвен с участие на представители на различни дирекции на Столична община, включително на дирекция „Социални дейности“ към Направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ на Столична община. Основната цел на проекта е разработване на устойчив и интегриран модел за повишаване на жизнения стандарт на хора от уязвими групи и в неравностойно положение, чрез осигуряване на равен достъп до съвременни и адекватни жилищни условия, създаване на предпоставки за пространствена интеграция, социално включване и мотивация за активно включване в обществения живот.

В отговор на острите жилищни проблеми в ромските квартали, по проект „Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на райони „Люлин” и „Връбница” на Столична община” са изградени и обзаведени 71 социални жилища. Чрез осигуряване на съвременни условия на живот, в комбинация с адекватно подбрани мерки за укрепване на социалното включване и интеграция се създава подкрепяща среда за положителна социална промяна и предпоставка за повишаване качеството и стандарта на живот за представителите на избравите целеви групи: семейства с дете/деца с влошено здраве и увреждания и хора в риск от бедност и социално изключване. Постигнатите резултати ще допринесат за постигане на напредък в целенасочената политика в сферата на социалното включване на хора в неравностойно и уязвимо положение, хармонизираща със съвременни стандарти за устойчиво и балансирано социално развитие.

Правилата за реда и условията за настаняване, управление и ползване на социални жилища, изградени по проект „Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на райони „Люлин” и „Връбница” на Столична община” са утвърдени с Решение № 417 на Столичния общински съвет от 23.06.2016г.

Необходими документи за кандидатстване за социално жилищно настаняване по Проект.

 1. Удостоверения от Агенцията по вписвания за извършени сделки с имот по месторождение и местонахождение за последните пет години – за гр. София, кв. „Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” № 20;
 2. Копие от подадена в НАП годишна данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица съгласно чл. 50 от ЗДДФЛ за предходната година;
 3. Служебна бележка от работодателя за доход от трудово или служебно правоотношение за предходните дванадесет месеца – за всеки работещ член от семейството/домакинството и копие от подадена данъчна декларация за предходната година;  
 4. Копие от договор за наем, в случай че лицeто и членовете на семейството/домакинството живеят на свободно договаряне.
 5. Документ, удостоверяващ регистрация като безработен, в случай че е налице такова обстоятелство;
 6. Копие от  решение на ТЕЛК, в случай че е налице такова обстоятелство;
 7. Свидетелство за съдимост – Софийски районен съд – гр. София, бул. „Драган  Цанков” № 6;
 8. Служебна бележка от Национална следствена служба (НСС) – гр. София, бул. „Доктор Г.М.Димитров” № 42“;
 9. Препоръка от специализирана институция или институция, предоставяща социални услуги от резидентен тип (център за временно настаняване от семеен тип, защитено жилище, преходно жилище или наблюдавано жилище) на територията на Столична община, която кандидатът за социално жилище напуска, в случай че е налице такова обстоятелство;
 10. Копие от диплома за завършено образование;
 11. Уверение от висше учебно заведение;
 12. При наличие на картотечна преписка, протокол от решение на комисията  по чл. 10 от Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община.

Освен изброените документи е необходимо да попълните заявление и декларация.