Секретарят на Столична община организира и отговаря за:

 • Дейността на Столичната общинска администрация, по повод условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им.
 • Деловодното обслужване, документооборота и общинския архив.
 • Дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване.
 • Разгласяването и обнародването на актове на Столичния общински съвет и на кмета на Столична община.
 • Работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица.
 • Поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в СО, организационно-техническата подготовка и провеждането на изборите и местните референдуми.
 • Обнародването на актове на СО, когато това е предвидено в нормативен акт.
 • Внася доклади в СОС.
 • Изпълнението на Правилника за автоматизираните информационни системи в Столична община.
 • Осъществяването на административното ръководство на проектите по е-община.
 • Координационния съвет по Интегрираната информационна система на Столична община.
 • Поддържането и усъвършенстването на Интегрираната система за управление на качеството и околната среда в Столична община, в частта й за управление на качеството.
 • Организира, контролира и подпомага кмета на СО при управлението на човешките ресурси.
 • Възлага организирането и провеждането на процедури за обществени поръчки и сключване договори за дейностите в направление "Общинска администрация".