Назад

Детска градина № 23 „Здраве”, район "Изгрев"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2017/2018 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 23 „Здраве” за: логопед.