Назад

Детска градина № 7 „Детелина”, район "Триадица"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности (ДОД) извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2017/2018 година

Допълнителни образователни дейности, на ДГ № 7 „Детелина” за: плуване