Назад

Детска градина № 96 „Росна китка”, район "Искър"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебните 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.