Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община.

Публикувано на 14.07.2017 г.

Вносител: арх. Здравко Здравков - гл. архитект на Столична община

Доклад и проект за решение

Допълнение


Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Столична община и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В

Публикувано на: 14.07.2016 г.

Вносители: Николай Стойнев, Трайчо Трайков, Искра Ангелова, Валя Чилова, Калоян Паргов, Татяна Георгиева, Зафир Зарков, Карлос Контрера и Радослав Абрашев - общински съветници и членове на НС на СОАПИ

Допълнение към доклад с вх. № СОА16-ДИ05-2503/21.06.2016 г.
Доклад и проект на решение
Проект на Наредбата


Проект на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на София 2016 - 2020 г. и План за действие за нейното изпълнениe за 2016 г.

Публикувано на: 22.12.2015 г.

Вносители: Николай Стойнев, заместник-председател на Столичен общински съвет, Ирина Йорданова - общински съветник и д-р Тород Чобанов, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение


Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества

Публикувано на: 07.11.2014 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Костадинка Тулешкова, e-mail: k.tuleshkova@sofia.bg, тел.: 02/9433544

Вносител: Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение