КОМПОНЕНТ "ВЪЗДУХ"


ПРОЕКТ на Задание за разработване/актуализация на "Програма за подобряване на качеството на атмосферния  въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 г." (публикувано на 25.09.2018 г., с отразени предложения).

Таблица с предложения от заинтересовани страни (публикувано на 27.08.2018 г. )


Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2015 – 2020 година

Програма за допълнение на Програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община 2015 – 2020 г. – намаляване на емисиите и достигане на установените норми за ФПЧ10, по показатели ФПЧ2,5 и ПАВ

- Отчет за периода 01.01.2020 г. – 31.03.2020 г. по изпълнение на заложените мерки в "Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2015 – 2020 г.";


Годишен отчет за 2019 г. за изпълнението на „Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2015 – 2020

- Отчет за периода 01.01.2019 г. – 31.03.2019 г. по изпълнение на заложените мерки в "Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2015 – 2020 г.";

- Отчет за периода 01.04.2019 г. – 30.06.2019 г. по изпълнение на заложените мерки в "Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2015 – 2020 г.";

- Отчет за периода 01.07.2019 г. – 30.09.2019 г. по изпълнение на заложените мерки в "Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2015 – 2020 г."

- Отчет за периода 01.10.2019 г. – 31.12.2019 г. по изпълнение на заложените мерки в "Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2015 – 2020 г.";


Годишен отчет за 2018 г. за изпълнението на "Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2015 – 2020 година"


Справка по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за ЕО

Таблица с предложения, получени от граждани, бизнес и НПО – отразени/неотразени

Покана


Стратегия за адаптация към климатичните промени за Столична община

Инвентаризация на емисиите на CO2, CH4, N2O, измерени в CO2 еквивалент, отделени в атмосферата в резултат от потреблението на енергия и други източници на емисии на територията на Столична община

Оперативен план за действие при превишаване на установените норми или алармени прагове на замърсители на атмосферния въздух при неблагоприятни метеорологични условия и други фактори на територията на Столична община


Програма за управление на качеството на атмосферния въздух в Столична община 2011 – 2014 година

Анализ и оценка на изпълнението на програма за управление на качеството на атмосферния въздух в Столична община за периода 2011 – 2014 година
 

ДАННИ ЗА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ