Приемане  на  Програма  за  оползотворяване  на  хидротермалните ресурси  от  находищата  на  минерални  води  на  територията  на  Столична  община  и Стратегия за използване на потенциала от минерални води и земна топлина на територията на Столична община

Публикувано на 12.07.2017 г.

Вносител: арх. Здравко Здравков - гл. архитект на Столична община

Доклад и проект за решение

 


Приемане на Наредба за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община

Публикувано на 19.06.2017 г.


Вносител: Малина Едрева - председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие; Силвия Христова - председател на ПК по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика; Орлин Иванов - председател на ПК по местно самоуправление и нормативна уредба; Искра Ангелова и Ботьо Ботев - общински съветници

Доклад и проект за решение

Предложение - СОА17-ВК66-4157-1-05.07.2017 г.


Приемане на нова Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Публикувано на 19.06.2017 г.

Вносител: арх. Здравко Здравков - гл. архитект на Столична община

Доклад и проект за решение

Предложение - СОА16-ВК66-8495-12/04.07.2017 г.

Предложение - СОА17-НЦ62-833/30.06.2017 г.

Доклад - СОА16-ВК66-8495-13-05.07.2017 г.

Доклад - СОА16-ВК66-8495-14-05.07.2017 г.

Предложение - СОА16-ВК66-8495-16-11.07.2017 г.

 

Доклад относно Приемане на нова Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
 

Обобщена справка за постъпилите предложения

 


Наредба за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания и отмяна на действащата такава, приета с Решение № 950 по Протокол № 120 от 11.10.2007 г. на Столичния общински съвет

Публикувано на: 31.10.2016 г.

Вносител: арх. Здравко Здравков - главен архитект на Столична община

Доклад, Проект на решение и Обобщени предложения към проекта на Наредбата


Нова Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания

Публикувано на: 29.07.2016 г.

Вносител: арх. Здравко Здравков - главен архитект на Столична община

Доклад и проект за нормативен акт


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

Публикувано на: 08.12.2014 г.

Вносител: арх. Петър Диков, главен архитект на Столична община

Доклад и проект за решение