Назад

Информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за: „Модернизация на технологичното оборудване в Завод за механично и биологично третиране (МБТ) на отпадъци с производство на RDF-гориво на площадка Садипата

ОБЯВА 
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г.) 
Столична Община, гр. София 1000, ул. „Московска" № 33, 
СЪОБЩАВА
на заинтересованите лица и общественост, че е осигурен 14-дневен обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за: „Модернизация на технологичното оборудване в Завод за механично и биологично третиране (МБТ) на отпадъци с производство на RDF-гориво на площадка „Садипата”, на следните места: 

  • 1. Интернет страницата на Столична община, рубрика „Зелена система, екология" - „Управление на отпадъците" - „Новини". 
    2. Дирекция „Управление на отпадъците" на Столична община - гр. София, ул. „Париж" №1, стая №3-4, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа. 
    3. Административната сграда на район Кремиковци, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. 
    4. Административната сграда на кметство с. Яна (с. Яна, ул. "Левски" № 24), всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа.

Писмени становища и мнения се приемат до 04.04.2014г. в Столична Община, (гр. София, ул. Московска 33), район Кремиковци (кв. Ботунец) и кметство с. Яна (с. Яна, ул. "Левски" № 24) гр. София, 21.03.2014г. 

1. Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение 

2. Приложения