Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 2 раб. места, в отдел „Устройствено планиране” към дирекция „Териториално планиране”

Публикувано на 15.10.2019 г.

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

до провеждане на конкурс за длъжността главен експерт (2 раб. места) в отдел „Устройствено планиране” към дирекция „Териториално планиране”, направление „Архитектура и градоустройство” при Столична община

I. Допускат се до конкурс – провеждане на тест и интервю – следните кандидати с входящи номера:

1. СОА19-ГР94-4786/27.09.2019 г.
2. СОА19-ГР94-4791/30.09.2019 г.
3. СОА19-ГР94-4822/01.10.2019 г.
4. СОА19-ГР94-4989/08.10.2019 г.
5. СОА19-ГР94-4990/08.10.2019 г.

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма такива.

Посочените кандидати следва да се явят на 23.10.2019 г. от 10:00 ч. в Столична община, НАГ – ул. “Сердика” № 5, ет. 3, залата за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ...........................
                                                                      (Б. Къдрева)

 


СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед  №  СОА19-РД09-1323/20.09.2019 г.


ОБЯВЯВА КОНКУРС


за длъжността главен експерт – 2 раб. места, в отдел „Устройствено планиране” към дирекция „Териториално планиране”, направление „Архитектура и градоустройство” при Столична община

Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията   
Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5

Минимални и специфични изисквания за  длъжността:

 • образование – висше;
 • минимална образователна степен – бакалавър;
 • област на завършено образование – Технически науки;
 • пр. направление/специалност – Архитектура, Урбанизъм, Геодезия;
 • професионален опит – минимум 2 години професионален опит или придобит минимален ранг IV младши;
 • кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

Допълнителна квалификация и умения:

 • компютърна грамотност.

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и събеседване.

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление за участие в конкурса – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДСл;
 • декларация по чл. 17, ал. 2 от НПКДСл;
 • копия от документи  за придобита образователно-квалификационна степен – копие от диплома (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от друга държава, се представят след преминала процедура по държавно признаване на образованието съгласно Закона за висшето образование) допълнителна квалификация и провоспособност (според изискванията за длъжността);
 • копия от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

Кратко описание на длъжността: Извършва проверка на насочени към него преписки с цел установяване основателността, целесъобразността и законосъобразността на описаното в тях искане като изготвя мотивирано становище при съобразяване с актуалните действащи нормативни актове. Извършва проверки на проекти, резолирани към него, като изготвя мотивирано становище за обема, съдържанието и законността им. Извършва всички дейности, свързани с процедирането им. Подготвя, съвместно с други отдели в направлението, заповеди на главния архитект на Столична община и проекторешения на СОС за одобряване на подробни устройствени планове и устройствени схеми в зависимост от специалността на експерта.

Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 750 лева.

Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска" № 33, партер, всеки работен ден от 09:00 часа до 18:00 часа. При подаване на документите на всеки кандидат ще бъде предоставена длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg

За информация: телефон: 9377253 – дирекция „Човешки ресурси” при Столична община.