Назад

Столична община обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Обществено строителство“, дирекция „Строителство“ към направление „Обществено строителство“ при Столична община – 1 вакантна длъжност

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА20-РД09-1812/19.05.2020 г. на кмета на Столична община

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

І. за длъжността началник-отдел „Обществено строителство“, дирекция „Строителство“ към направление „Обществено строителство“ при Столична община – 1 вакантна длъжност.

Длъжностно ниво – 7, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията

Наименование на длъжностното ниво: РН 7А

II. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

- образователна степен – бакалавър;

- професионален опит – минимум 4 години професионален опит или придобит минимален ранг III младши.

III. Допълнителни изисквания и квалификация:

- професионална област – Технически науки;

- добра компютърна грамотност (Windows, Word, Еxcel, Internet); Познаване на нормативната уредба, свързана с дейността на отдела.                                                                                                                                                                         

IV.  Конкурсът да се проведе чрез:

- решаване на тест;

- провеждане на интервю.

V. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;

- декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от НПКПМДСл;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

VI. Кратко описание на длъжността: Организира, координира и контролира цялостната дейност на отдел „Обществено строителство“ в дирекция „Строителство“ към направление „Обществено строителство“ за постигане на целите и приоритетите на Столична община в областта на строителството, основните ремонти и повишаването на енергийната ефективност на общинския сграден фонд.

VII. Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 1 050 лева.

VIII. Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявлението за конкурса в деловодството на Столична община, ул. “Московска“ 33, партер, всеки работен ден от 7:30 часа до 19:30 часа и събота от 7:30 часа до 15:30 часа. Документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник кандидатите ще се запознават на място с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получават длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: http//www.sofia.bg.

За информация: телефон 02/9377-298 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document