Назад

Столична община обявява конкурс за главен експерт – 1 раб. място, в отдел „Управление на водни обекти, земи и гори“ към дирекция „Околна среда“

Публикувано на 16.10.2020 г.

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ

ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА главен експерт – 1 работно място, в отдел „Управление на водни обекти, земи и гори“ към дирекция „Околна среда“, направление „Зелена система, екология и земеползване“ при Столична община.

 

І. Критерии и изисквания:

1. Професионална компетентност.
2. Аналитична компетентност.
3. Дигитална компетентност.
4. Комуникативна компетентност.
5. Фокус към клиента.
6. Умения за работа в екип.
7. Ориентация към резултати.
8. Варианти на теста – 3, по 25 въпроса, с по 1 верен отговор, изискващ се минимален резултат – 20 верни отговора за допускане до интервю.
9. Коефициент за умножаване на крайния резултат от теста – 4.
Коефициент за умножаване средноаритметичната оценка от интервюто – 5.
Минимална средноаритметична оценка от критериите по формуляра за преценка, Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС – 4. 
10. Време за решаване – 45 минути.

ІІ. Оценяване:

5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;
1 – не отговаря на изискванията.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:................п....................

                                                                /Нина Макарова/

 


Публикувано на 08.10.2020 г.

 

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Управление на водни обекти, земи и гори“ към дирекция „Околна среда“, направление „Зелена система, екология и земеползване“ при Столична община.

 

I. Допускат се до конкурс – провеждане на тест и интервю, следните кандидати:

1. Р. Георгиев – Вх. № СОА20-ГР94-4768/01.10.2020 г.

2. Д. Фотев – Вх. № СОА20-ГР94-4782/01.10.2020 г.

3. Кр. Божанкова – Вх. № СОА20-ГР94-4793/01.10.2020 г.

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма такива.

 

Посочените кандидати следва да се явят  на 19.10.2020 г. от 10:00 ч. в Столична община,  ул. “Московска” № 33, ет. 2, зала 2, за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

 

                         

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ....................................

                                                                       /Нина Макарова/

 


На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и  чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавни служители и Заповед № СОА20-РД09-2420/14.09.2020 г. на кмета на Столична община

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за   длъжността главен експерт – 1 раб. място в отдел „Управление на водни обекти, земи и гори“ към дирекция „Околна среда“, направление „Зелена система, екология и земеползване” при Столична община.
Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията 
Наименование на длъжностното ниво: ЕН 5

1. Минимални изисквания за  длъжността:
- образование – висше;
- минимална образователна степен – бакалавър;
- професионален опит – 2 години или придобит минимален ранг IV младши;

2. Допълнителни изисквания и квалификации:

- професионална област – Технически науки (Хидротехническо строителство, Хидромелиоративно строителство, Водоснабдяване и канализация);
- компютърна грамотност.

3. Конкурсът ще се проведе чрез:
- тест;
- провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1от НПКПМДСл;
- копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и провоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобитото в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочва номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копия на документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на  дейност в чужбина) или придобит ранг.

5. Кратко описание на длъжността: Планиране, организиране и контрол на дейностите, свързани с управление   и стопанисване на водните обекти, общинския поземлен фонд и горски фонд. Изготвяне на справки, анализи, доклади, становища и проекти на заповеди. Участие в междуведомствени комисии с експертни съвети, свързани с дейността на отдела.

6. Основна работна заплата за длъжността:  не по-малко от 950 лева.

7. Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявлението за конкурса в деловодството на Столична община, ул. “Московска“ 33, партер, всеки работен ден от 7:30 часа до 19:30 часа и събота от 7:30 часа до 15:30 часа. Документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник кандидатите  ще се запознават на място с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получават длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: https://www.sofia.bg.

За информация: телефон 02/9377-259 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document