Заглавие Дата на публикуване
Район "Надежда" обявява конкурс за държавен служител за длъжността главен експерт „Кадастър и регулация“, отдел УТКРКС 16.09.2019
Столична община обявява конкурс за избор на доставчик, притежаващ управленски капацитет за управлението на социалната услуга „Кризисен център“ (с приоритетно настаняване на деца, жертви на трафик) на територията на Столична община 16.09.2019
Район "Средец" обявява свободно работно място чрез подбор за длъжността медицинска сестра в Детска градина № 18 "Детски свят" 12.09.2019
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в дирекция „Образование“ 10.09.2019
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Административни процеси, архив и ГРАО“ 09.09.2019
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в дирекция „Инженерна инфраструктура“ към направление „Инвестиции и строителство“ 09.09.2019
Район "Надежда" обявява конкурс за назначаване на държавен служител – старши експерт „Жилищно настаняване“, отдел УОСЖФРКТД 16.08.2019
Район „Искър“ обявява конкурс за 1 (една) щатна бройка от длъжността юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване“ 14.08.2019