Заглавие Дата на публикуване
Район "Илинден" обявява конкурс за назначаване на държавни служители 07.02.2020
Столична община обявява подбор на един социален работник на непълен работен ден (4 часа) на Областен екип по приемна грижа (ОЕПГ), предоставящ услугата „Приемна грижа” 04.02.2020
Район „Младост“ обявява конкурс за главен архитект в администрацията на СО, район "Младост" 04.02.2020
Район "Младост" обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт в отдел “Правно обслужване и човешки ресурси” 04.02.2020
Район „Слатина” търси да назначи медицински сестри за работа в Детски градини на територията на района 24.01.2020
Район “Връбница” обявява конкурс за старши експерт в отдел „Правно обслужване“, служебно правоотношение 21.01.2020
Район ”Изгрев” обявява конкурс за длъжността секретар на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в отдел „Образование, социални дейности, култура, спорт и секретар МКБППМН” на СО – район „Изгрев” 20.01.2020
Район „Подуяне” обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“ при Столична община – район „Подуяне” 17.01.2020
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document