АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Обработки за ларви на комари, кърлежи и гризачи

Във връзка с настъпване на активния сезон за развитие и разпространение на кръвосмучещи членестоноги (комари, бълхи, кърлежи) и издадено предписание от Министерство на образованието и СРЗИ от 25.03.2019 г., стартира ларвицидната обработка срещу комари на изкуствени и естествени водоеми и разливи и временни биотопи на комари по речни корита.

До средата на м. април при благоприятни климатични условия стартират първите годишни обработките срещу кърлежи и гризачи, които ще се извършват съгласно Наредба 1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации“ върху общински зелени площи – паркове, градини и междублокови пространства на паркове, градини и зелени площи, зелени ивици към транспортни обекти, речни корита, гробищни паркове на територията на общината. Задължителни годишни обработки са:

- трикратна обработка срещу комари, в т.ч. 1 ларвицидна през м. март – април, и при необходимост – допълнителни ларвицидни през април – май и 2 имагоцидни – юни – юли, август – септември;

- двукратна обработка срещу кърлежи през м. април – май и август – септември;

- еднократна обработка срещу бълхи през м. юни – юли; 

- двукратна обработка срещу гризачи през  м. март – април и септември – октомври.

График за изпълнение на обработките се публикува на интернет страницата на Столична община и на видно място в районната администрация. Графиците са валидни при благоприятни климатични условия за всички обработки и при нискоокосена трева за кърлежите и бълхите. Обработките се извършват рано сутрин до 10.00 часа, а срещу комари – късно вечерта след 20.00 часа.

Обработват се общински зелени площи.

При получени сигнали от граждани за кърлежи, гризачи, бълхи и др. на общински терени към районните администрации ще се маркират рисковите места и ще се подават на фирмата изпълнител тези участъци за допълнителни третирания в рамките на определените площи и средства.

Третираните терени ще се обозначават от изпълнителите предварително с табели с информация  за вида обработка – използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител и телефон за контакт.

Обработките на зелените площи в междублоковите пространства се извършват по възлагане на районните кметове и се контролират от районните администраци.

Обработките за гробищните паркове, транспортните обекти, както и паркове и градини към общинското предприятие, се извършват по възлагане от Столична община и се контролират от дирекция „Зелена система“.

Специализиранят контрол ще се осъществява  от експерти на Столичната РЗИ.

Графици за обработки – март 2019

Графици за обработки – април 2019


Предстои премахване на сухи, гнили и опасни дървета, разположени до 25 м от алеите в "Борисовата градина"

Започва премахването на сухи, гнили и опасни дървета, разположени в 25-метровата зона покрай алеите в пилотна Зона 2* между бул. „Драган Цанков“, бул. „П. Яворов“, бул. „Цариградско шосе“ и ул. „Незабравка“ в лесопарковата част на парк "Борисова градина". Премахването на дърветата ще се осъществява според одобрената от членовете на Столичния общински съвет маркировка, предварително извършена от изследователите на Лесотехнически университет – София.

Дърветата, маркирани за премахване, имат оцветяване на гръдна височина със зелена или оранжева боя, като в основата на дървото имат поставена общинска синя марка с номера А 2427, А 2428 и А 4236.

Всички мероприятия по премахването на дърветата ще се извършват от специализиран екип на Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“, като членовете на екипа ще бъдат облечени със специализирано обозначаващо работно облекло. Обозначени ще бъдат и превозните средства, с които ще се извеждат отрязаните дървета и клони от парка. Всички мероприятия ще се извършват единствено в рамките на работния ден. Изрязаните дървета и клони ще бъдат своевременно извозвани до Инсталацията за компостиране на биоразградими отпадъци „Хан Богров” и от тях ще бъде произвеждан компост. Всички граждани могат да проследят маршрута на камионите, въвеждайки номера на съответното МПС в сайта на Изпълнителна агенция по горите: http://tickets.iag.bg:8080/cgi-bin/index.cgi  

Премахването на сухи, гнили и опасни дървета в Зона 2 е част от мерките, които Столична община предприема за поддържане на растителността в парка. Напомняме, че през 2018 г. бяха извършени аналогични мероприятия в пилотна Зона 1 – между бул. „Цариградско шосе“, бул. „П. К. Яворов“, бул. „Драган Цанков“ и централната алея покрай обсерваторията на СУ „Св. Климент Охридски“ в парка.

 

ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ

"Ботевградско шосе"
...

Градинка "Баня Лозенец"
...

Градинка пред Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
...

"Градската градина"
...

"Докторска градина"
...

Парк в град Бухово
Парк в град Бухово ...

ИНФОРМАЦИЯ

Северен парк

Идейният проект за Северния парк е изготвен през 1976 г. (инж. В. Кожухаров), а работният и екзекутивните - през 1984 г. (инж. Г. Радославов). Строителството е завършено през 1985 г. Западно от парка е местността "Ливадите". През парка минава река Какач.

Граници: на изток със стадион „Локомотив“, на север със складова и промишлена база, както и с търговския комплекс "Илиянци", а на юг - с жилищните комплекси „Свобода“, „Надежда“ и "Връбница".


Цветните алеи по бул. Евлоги и Христо Георгиеви

Фигурата е изградена от сезонни цвета, като през пролетта се използват лалета и виоли, а през лятото цветята са с по-голяма разлика във височината си, за да се създава плътен растителен обем. Това решение спомага цветната алея да се възприема добре и от бързо движещите се автомобили, непосредствено покрай нея. Характерен за лятното зацветяване на алеята вид е растението - кана. Цветето е използвано активно преди 20 години за зацветяване на София, но в последствие за дълъг период не е използвано. С тази цветна алея, каната бе върната в лятното оформление на града ни.

Цветните алеи са в участъка от Орлов мост до бул. "Фр. Нансен". 

Общата дължина на цветната алея е около 3 км.


Южен парк

В Южния парк се срещат 65 вида птици, 29 от тях защитени, а 2 записани в Червената книга на България. Перловската река пресича парка.В Южния парк има сцена, на която нерядко се изнасят безплатни концерти.

Граници: бул. „Петко Ю. Тодоров“, ул. „Хенрик Ибсен“ и бул. „Гоце Делчев“