ДИРЕКЦИЯ "СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ"
Столична община

ЕКИП НА ДИРЕКЦИЯ "СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":
ДЕЙНОСТИ

КОНТАКТИ

д-р ИРЕНА ДИМИТРОВА
Директор на дирекция "Спорт и младежки дейности"

- Организира и ръководи дейността на дирекцията;

- Програма в изпълнение на общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2016 – 2020 г.;

- Програма за развитие на детско юношеския спорт;

- Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под Патронажа на Кмета на СО;

- Програма за ремонт на спортна инфраструктура;

- Подкрепя реализирането на общински стратегии и програми в областта на образованието, младежките дейности, интеграцията на деца от рискови групи, превенция на рисково поведение, здравно, гражданско и неформално образование; 

- Координира дейността на "Съвет по безопасност на движението" към Столичната община;

- Стратегия за личностно развитие на децата и учениците 2017 – 2019 г.;

- Стратегия за младите хора на Столичната община (2017 – 2027 г.)

телефон / факс: 
(02) 946 14 12

мобилен:
0887 996 448

адрес:
ул. "Оборище" № 44, ет. 1, офис 7

e-mail:
irena13@abv.bg

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА
главен експерт
"Образователни проекти и програми"

- Програма в изпълнение на общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2016 – 2020 г.;

- Годишен календарен план на дирекция "Спорт и младежки дейности";

- Образователни проекти, дейности и програми;

- Младежки дейности и кампани;

- Стратегия за личностно развитие на децата и учениците 2017 – 2019 г.;

- Стратегия за младите хора на Столичната община (2017 – 2027 г.)

телефон / факс:
(02) 946 11 18

мобилен:
0885 941 674

адрес: 
ул. "Оборище" № 44, ет. 3, офис 6

e-mail: 
georgieva_sofia@abv.bg

НЕВЕНА ДИМИТРОВА
главен експерт 
"Спорт, туризъм и младежки дейности"

- Програма в изпълнение на общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2016 – 2020 г.;

- Програма за развитие на детско юношеския спорт;

- Общинска програма за опазване на здравето и живота на децата, като участници в пътното движение;

- Стратегия за личностно развитие на децата и учениците 2017 – 2019 г.;

- Стратегия за младите хора на Столичната община (2017 – 2027 г.);

- Работи с районни администрации: "Подуяне", "Искър", "Нови Искър"

телефон / факс:
(02) 946 11 18

мобилен:
0889 911 297

адрес:
ул. "Оборище" № 44, ет. 3

e-mail:
neven_ska@abv.bg

ДЕСИСЛАВА ТЕМЕЛКОВА 
главен експерт 
"Спорт, туризъм и младежки дейности"

- Програма в изпълнение на общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2016 – 2020 г.;

- Програма за съфинансиране на спортни събития, форуми, кампании и инициативи под патронажа на Кмета на Столичната община;

- Програма за развитие на детско - юношеския спорт;

- Годишен календарен план на дирекция "Спорт и младежки дейности";

- Стипендии за високи постижения в областта на спорта за ученици от 1 до 12 клас на Столичните училища;

- Стратегия за личностно развитие на децата и учениците 2017 – 2019 г.;

- Стратегия за младите хора на Столичната община (2017 – 2027 г.);

- Работи с районни администрации: "Витоша", "Студентски", "Панчарево" и "Младост"

телефон: 
(02) 981 06 51

мобилен:
0884 322 643

адрес:
ул. "Оборище" № 44, ет. 1

e-mail:
dtemelkova@sofia.bg 
desinda2000@abv.bg

ВАЛЕНТИНА ЛИКОВА 
старши експерт 
"Спорт, туризъм и младежки дейности"

- Програма в изпълнение на общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2016 – 2020 г.;

- Програма за развитие на детско - юношеския спорт;

- Годишен календарен план на дирекция "Спорт и младежки дейности";

- Стипендии, съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби;

- Стратегия за личностно развитие на децата и учениците 2017 – 2019 г.;

- Стратегия за младите хора на Столичната община (2017 – 2027 г.);

- Работи с районни администрации: "Надежда", "Сердика", "Овча купел", "Средец" и “Триадица”

телефон:
(02) 980 24 78

мобилен:
0884 322 644

адрес: 
ул. "Оборище" № 44, ет. 1

e-mail:
vlikova@sofia.bg 
valia_likova@abv.bg

ТЕОДОРА ФИЛЕВА 
старши експерт 
"Спорт, туризъм и младежки дейности"

- Програма в изпълнение на общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2016 – 2020 г.;

- Координация, изпълнение и контрол на финансови ресурси по Проекти на 129 ПМС;

- Годишен календарен план на дирекция "Спорт и младежки дейности";

- Стратегия за личностно развитие на децата и учениците 2017 – 2019 г.;

- Стратегия за младите хора на Столичната община (2017 – 2027 г.);

- Работи с районни администрации: "Красно село", "Илинден", "Красна поляна",  "Възраждане" и "Кремиковци"

телефон:
(02) 981 06 47

мобилен:
0884 322 642

адрес:
ул. "Оборище" № 44, ет. 1

e-mail:
tfileva@sofia.bg 
tedinka_1980@abv.bg

ЛЮБОМИРА РАДОЕВА
старши експерт
"Спорт, туризъм и младежки дейности"

- Програма в изпълнение на общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2016 – 2020 г.;

- Програма за ремонт на спортна инфраструктура;

- Младежки дейности и кампании;

- Годишен календарен план на дирекция "Спорт и младежки дейности";

- Стратегия за личностно развитие на децата и учениците 2017 – 2019 г.;

- Стратегия за младите хора на Столичната община (2017 – 2027 г.);

- Работи с районни администрации: "Банкя", "Люлин", "Връбница" и "Оборище"

телефон / факс:
(02) 946 11 18

мобилен:
0887 377 061

адрес:
ул. "Оборище" № 44, ет. 1

e-mail:
lyubomira_radoeva@abv.bg

НАДЕЖДА ГЕРОВА
старши експерт
"Образователни проекти и програми"

- Програма в изпълнение на общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2016 – 2020 г.;

- Годишен календарен план на дирекция "Спорт и младежки дейности";

- Образователни проекти, дейности и програми; 

- Младежки дейности и кампании;

- Стратегия за личностно развитие на децата и учениците 2017 – 2019 г.;

- Стратегия за младите хора на Столичната община (2017 – 2027 г.);

- Работи с районни администрации: "Слатина", "Изгрев", "Лозенец"

телефон:
(02) 981 06 51;

мобилен:
0896 84 74 51;

адрес: 
ул. "Оборище" № 44, ет. 1;

e-mail:
n.gerova@sofia.bg

ФУНКЦИИ НА ДИРЕКЦИЯТА

 

 • Създава условия за реализиране на общинските програмни документи в областта на физическото възпитание, спорта и младежките дейности.
   
 • Предлага идеи за подобряване ефективността на дейностите на СО, в областта на извънкласни и извънучилищни дейности, превенция на рисково поведение, здравно образование, гражданско образование, интеграция на деца и ученици със специални образователни потребности, спорт и туризъм .
   
 • Организира, контролира, координира и провежда извънкласна и извънучилищна дейност на територията на образователни институции в град София в областта на спорт, туризъм, здравно образование и превенция на рисково поведение.
   
 • Организира, провежда, координира и контролира дейността между районните администрации в областта на физическото възпитание,спорта и младежките дейности.
   
 • Координира и контролира проекти и програми в образователни институции, инициирани от Столична община.
   
 • Поддържа информационна база данни за реализирани проекти и програми в областта на спорта, туризма, здравното образование и превенция на рисковото поведение в образователните институции на територията на Столична община.
   
 • Координира дейността на Съвета по безопасност на движението на децата в София /СБДДС/ към Столична община и създава условия за реализиране на общинска програма за опазване здравето и живота на децата като участници в пътното движение.
   
 • Подпомага дейности на структури на гражданското общество при реализиране на общинска политика за закрила на детето.