НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ:

Във връзка с въведено извънредно положение в Република България Ви информираме, че Експертно - консултативната комисия в областта на спорта при предоставяне на закрила на деца с изявени дарби, назначена със заповед на кметa на Столичната община, ще прояви разбиране, ако бъде пропуснат едномесечния срок от възникване на основанието за предоставяне на стипендията и съгласно Наредбата за условията и реда за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби, чл. 16а., ал. (4).

“ При пропускане на срока по ал.1 по обективни причини ученикът не губи правото си на стипендия в случай, че заяви искането си в рамките на съответната календарна година.“ и  ще разгледа всички постъпили искания за закрила, постъпили в Столичната община.

2020 ГОДИНА