Заглавие Дата на публикуване
Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Столово хранене и бюфет“ за организиране на ученическото хранене в бюфет, в общинско училище – 172 ОУ „Христо Ботев“, на територията на Столична община - район „Нови Искър“ 28.09.2020
район „Нови Искър“ удължава срока на конкурс с предмет: „Отдаване под наем на имоти-публична общинска собственост, ползвани за лекарски и стоматологични кабинети – с. Локорско, с. Доброславци и с. Мировяне“ 28.09.2020
„Спортна София – 2000” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот с площ от 5 000 кв. м – за осъществяване на спортно-тренировъчна и състезателна дейност, представляващ част от недвижим имот 25.09.2020
Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем на публична общинска собственост, находяща се в с. Плана, представляващ самостоятелен обект със специфично конкурсно условие – магазин за хранителни стоки 25.09.2020
Район „Илинден” продължава конкурса за отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляващ реална част от имот за разполагане на терминално устройство – банкомат 24.09.2020
Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем, публична общинска собственост, находящ се в с. Кокаляне, ул. "Самоковско шосе", за поставяне на преместваем обект – павилион със специфично конкурсно условие – за дребни пакетирани стоки и напитки 18.09.2020
"ДКЦ 14 – София" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на три помещения – кабинети, находящи се в лявото крило на първи етаж в сградата на дружеството 17.09.2020
Район „Илинден” обявява конкурс за отдаване под наем на част от незастроен имот – частна общинска собственост 17.09.2020
Район „Нови Искър“ обявява удължаване на конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Нови Искър“ 17.09.2020
Район „Младост“ обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващи обособени площи в административната сграда на Столична община – район “Младост“ 14.09.2020