Заглавие Дата на публикуване
Район "Сердика" обявява конкурс за: „Отдаване под наем на имот, терен – публична общинска собственост, със специфично конкурсно условие – за паркинг" 21.10.2019
Район „Сердика“ обявява конкурс с предмет: „Столово хранене и бюфет – за организиране на ученическо столово хранене в 29. СУ „Кузман Шапкарев”, находящо се на ул. „Г. С. Раковски” № 20" 17.10.2019
Столична община открива търг с явно наддаване за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци 16.10.2019
Район „Подуяне” удължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – терен, публична общинска собственост – терен (част от тротоар) за разполагане на преместваемо съоръжение (павилион), за “Ключарски услуги” 15.10.2019
„Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на части от свой недвижим имот – частна общинска собственост, за извършване на медицинска дейност и кухненско помещение 11.10.2019
Район „Красно село” обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, включваща три учебни зали, кабинет, коридор, фоайе, преддверие, санитарни възли, фоайе и стълбище, със специфично конкурсно условие за образователни и просветни цели 04.10.2019
Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда № 1, с идентификатор 87401.7501.1.7, находящ се в с. Яна, ул. „Васил Левски“ № 24, ет. 1, р-н „Кремиковци” 04.10.2019
ВиК ЕАД – София, обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти: гаражна клетка, помещения, незастроен терен, складово помещение, час от подземен гараж, паркови места за автомобили и др. 03.10.2019
„ДКЦ ХХ – София” ЕООД обявява конкурс за определяне наемател на помещение/кабинет за медицинска/дентална/медико-дентална и други, неконкурентни с дейността на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, дейности 02.10.2019
Район "Илинден" продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ нежилищно помещение, със специфично конкурсно условие – за тиха и безвредна стопанска дейност 01.10.2019