Заглавие Дата на публикуване
Район „Нови Искър“ удължава конкурс с предмет: „Отдаване под наем на две обособени части от поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Световрачене, ул. „Софийска“, за поставяне на 2 (два) броя преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности (павилиони)" 14.10.2020
“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 2 (две) години на терен – паркинг, с прилежащи стая за охраната и тоалетна за охраната, находящи се на територията на пазар „Ситняково” – зад зеленчуков сектор 05.10.2020
„Пазари Изток” ЕАД, гр. София обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на терен, предназначен за открит паркинг, находящ се в гр. София, р-н „Студентски“, бул. „8-ми декември“ (пред Студентска поликлиника), с площ от 940 кв. м 05.10.2020
Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, представляващ самостоятелно помещение със специфично конкурсно условие: „За стоматологичен кабинет“ с. Железница 05.10.2020
„ДКЦ ХХІV – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, намиращи се в сградата на „ДКЦ ХХІV – София” ЕООД 30.09.2020
“ВиК” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на недвижими имоти, собственост на “ВиК” ЕАД, гр. София 28.09.2020
Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Столово хранене и бюфет“ за организиране на ученическото хранене в бюфет, в общинско училище – 172. ОУ „Христо Ботев“, на територията на Столична община – район „Нови Искър“ 28.09.2020
Район „Нови Искър“ удължава срока на конкурс с предмет: „Отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, ползвани за лекарски и стоматологични кабинети – с. Локорско, с. Доброславци и с. Мировяне“ 28.09.2020
„Спортна София – 2000” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот с площ от 5 000 кв. м – за осъществяване на спортно-тренировъчна и състезателна дейност, представляващ част от недвижим имот 25.09.2020
Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем на публична общинска собственост, находяща се в с. Плана, представляващ самостоятелен обект със специфично конкурсно условие – магазин за хранителни стоки 25.09.2020