Заглавие Дата на публикуване
Район „Люлин” обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, които са части от имоти, публична общинска собственост, представляващи помещения в училища и в административната сграда на СО – район „Люлин“ 16.12.2019
Район „Овча купел” обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, разположена в сградата на 88. СУ “Димитър Попниколов”, представляващ ученически бюфет, с площ 102,00 кв. м (отменен) 16.12.2019
Район “Овча купел” обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, разположен в сградата на 88. СУ “Димитър Попниколов”, представляващ ученически стол, с площ 102 кв. м (отменен) 16.12.2019
Район „Овча купел” обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, разположено в сградата на 88. СУ “Димитър Попниколов”, представляващ 49,00 кв. м ученически бюфет (отменен) 16.12.2019
Район „Банкя” обявява конкурс за отдаване под наем на част от помещение в сграда – частна общинска собственост, находящ се в район „Банкя", УПИ IV – за поща и курортно бюро 12.12.2019
„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обект (кафе-аператив), със застроена площ от 91 кв. м, находящ се в гр. София, р-н “Студентски”, м. “Младост 1" 09.12.2019
Район "Надежда" обявява конкурс за провеждане на търг на незастроен имот (терен) – частна общинска собственост, с АОС 3176/19.02.2018 г., находящ се в гр. София, р-н „Надежда“, м. ж.к. "Надежда 1а и 1б“, кв. 245, УПИ VIII-96, със специфично конкурсно условие – имотът да бъде отдаден под наем за обслужваща дейност съгласно предвидените възможности по чл. 55 от ЗУТ 09.12.2019
Район „Надежда“ обявява конкурс с предмет: "Отдаване под наем за срок от 5 (пет) календарни години на части от недвижим имот – публична общинска собственост, разположени в сградата на 141. ОУ „Народни будители“, с адрес: гр. София, район „Надежда“, ж.к. „Свобода“, ул. „Народни будители“ (до бл. 5), УПИ II – „за училище“, кв. 7, м. „Свобода“, с 2 позиции, за ученическо столово хранене" 09.12.2019
„Спортна София – 2000” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ полумасивна сграда на два етажа, находящ се в гр. София, местността ”Алеко”, ПП „Витоша” 03.12.2019
"МЦ XXXI" ЕООД обявява търг за отдаване под наем на обекти в сградата на "МЦ XXXI" ЕООД 27.11.2019