Структура на дирекция „ИНВЕСТИЦИОННО ОТЧУЖДАВАНЕ“:

 • Отдел „Отчуждаване и обезщетяване“
 • Отдел „Правно обслужване и процесуално представителство“

Функции на отдел „Отчуждаване и обезщетяване“:

 • Проучване и провеждане на отчуждителна процедура за имоти - собственост на физически и юридически лица за общински нужди по реда на ЗОС: за обекти, включени в инвестиционната програма на СО; за обекти на техническата инфраструктура, изграждането на които ще бъде финансирано и реализирано от физически и юридически лица за тяхна сметка, включително и обезщетението при отчуждаване на поземлени имоти, попадащи в обхвата им, при спазване условията на Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община, приета от СОС с Решение № 722 по Протокол № 54 от 17.12.2009 г. и Наредбата за реда за получаване и управление на дарения от Столична община, приета с Решение № 76 по Протокол № 99 от 08.02.2007 г. от СОС, изменена и допълнена с Решение № 407 по Протокол № 109 от 15.05.2007 г.
 • Довършване на започнатите производства по реда на ЗВСВНОИ по ЗТСУ, ЗПИНМ и други закони.
 • Разглеждане на молби за отмяна на отчуждаването по реда на ЗОС и §9 от ПР на ЗУТ.
 • Заверка на постъпили от районните общински администрации молби на граждани за снабдяване с документи за собственост чрез обстоятелствена проверка.
 • Издаване на преписи от документи, съхранявани в дирекцията.
 • Извършване на справки и изготвяне на удостоверения и отговори по молби на граждани и юридически лица за проведени отчуждително-обезщетителни и реституционни производства.
 • Изготвяне предложения за включване на обекти в Програмата на Столична община, с цел предвиждане на бюджетни средства за придобиване на имоти чрез отчуждаване
 • Изготвяне на справки и отчети за усвояването на бюджетни средства от: отчуждителни производства; приключили изплащания на апартаменти, получени в обезщетение срещу отчужден имот; свързани със стопанисването на жилищата, включени в оборотния фонд на Столична община; по регистри на издадени договори за жилища, сключени по реда на чл. 117 от ЗТСУ;
 • Изготвяне молби-съгласие от кмета на СО до Агенцията по вписване за заличаване на ипотеки.

Функции на отдел „Правно обслужване и процесуално представителство“:

 • Осъществяване на процесуално представителство по заведени срещу СО дела по отчуждителни производства, както и дела свързани с дейността на дирекцията.
 • Осъществяване на процесуално представителство пред ЧСИ, по заведени производства, съгласно дейността на дирекцията.
 • Разглеждане на молби за отмяна на отчуждаването по реда на ЗОС и §9 от ПР на ЗУТ.
 • Довършване на започнатите производства по реда на ЗВСВНОИ по ЗТСУ, ЗПИНМ и други закони.
 • Изготвяне на отговори по молби на граждани и юридически лица, касаещи дейността на дирекцията.
 • Изготвяне на правни анализи за имоти, попадащи в обекти, предмет на отчуждителни производства.
 • Изготвяне на административни актове, свързани с дейността на дирекцията.
 • Изготвяне на отговори до администрацията на Президента, МС, СОС и други ведомства.
 • Изготвяне на становища по поставени въпроси с оглед подпомагане дейността на дирекцията и администрацията на Столична община.
 • Предоставяне на правни консултации при извършване на отчуждително-обезщетителни процедури и по искания за отмяна на отчуждаване.
 • Изготвяне на докладни записки и проекти за решения на СОС във връзка с работата на дирекцията.