Функции на главния архитект на Столична община:

  • Упражнява ръководство и контрол по дейността във връзка с устройството на територията, градоустройството, архитектурата, строителството, планирането на благоустройствените мероприятия и контрола по строителството - в съответствие с действащите нормативни актове.
  • Внася доклади от неговата компетентност в Столичния общински съвет.
  • Упражнява методическо ръководство върху дейността на специализираните районни технически служби и главните архитекти на районите, както и административен контрол по отношение на техните актове.
  • Осъществява контрол относно законосъобразността, включително и истинността на всички актове изготвени в повереното му направление.
  • С решение на СОС и заповед на кмета на СО се разпределят функциите по ЗУТ между главния архитект на СО, директора на дирекция „Териториално планиране", директора на дирекция „Общински строителен контрол", директора на дирекция „Зелена система", кметовете на районите, главните архитекти на районите.