Функции на дирекция КУЛТУРА":

   Изготвя културния календар на Столична община, летния културен отдих, фестивали и прегледи, включително с международно участие, както и прояви с национални институции, творчески съюзи, районни администрации и др. и координира дейностите на Столична програма „Култура”.

   Участва в организацията на официалните събития от културния календар на Столична община.

   Проучва, анализира и изготвя експертни оценки, предлага идеи и решения, свързани с изяви в различни културни области, на дейността на Културно-информационните центрове на българите в чужбина и художествено-творческата дейност на Общинските културни институти.

   Изготвя справки, становища и експертни оценки по проблемите на културата, съгласува планове за дейността на различните културни институти – театри, галерии, културни домове и приема отчети за дейността им.

   Координира и популяризира дейността на общинските културни институти - театри, галерии, културни домове.

   Подготвя необходимите документи за вписване в Регистъра на местните поделения на признатите в Република България вероизповедания.

   Води регистъра на Столична община за местните поделения на официално признатите в Република България вероизповедания.

   Осъществява взаимодействие с ръководствата на народните читалища на територията на СО.