Функции на заместник-кмет по направление "КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

 • Планира, управлява и контролира изразходването на бюджетните средства на дирекция „Култура".
 • Организира, координира и участва в изготвянето на основни административни актове на кмета на Столична община и Столичния общински съвет в областта на културата. Международни конвенции, прогнози, стратегии, и международните връзки на Столична община /Програми на Европейския съюз, двустранни международни спогодби и договорености на Столична община/.
 • Участва в ръководството на Обществено-експертния съвет по култура.
 • Участва в разработването на нормативната база в сферата на културната и духовна политика на Столична община.
 • Осъществява предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на задължения по договори, финансирани от собствения бюджет на направлението.
 • Участва в окончателното оформяне на административните актове, свързани с образованието.
 • Координира и участва в изготвянето на анализи, доклади и други разработки в сферата на образованието.
 • Участва в дейността на колегиални консултативни органи и структури на администрацията и на неправителствените или международни организации в сферата на образованието.
 • Осъществява контрол относно законосъобразността, включително и истинността на всички актове изготвени в повереното му направление.
 • Контролира организацията при провеждане на конкурси за директори на детски заведения.
 • Изготвя и кандидатства с проекти по международни и други програми за  финансиране  на  дейности и обекти в областта на образованието, извънкласните и извънучилищните дейности, физическото възпитание, спорта и туризма.