РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Б
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020
Беата Николова Цонева Главен експерт   2018   2020    
Биляна Емилова Паликрушева Старши експерт   2018   2020    
Биляна Иванова Попова Старши инспектор ДА   2019      
Биляна Методиева Балева Юрисконсулт   2018   2020    
Биляна Свиленова Петрова Старши експерт ДА     2020    
Биляна Севдалинова Генова Директор   2018        
Бисер Николов Ангелов Главен експерт   2018        
Бисера Севдалинова Личева Директор   2018        
Бистра Цонева Иванова-Тодорова Главен експерт   2018        
Блага Иванова Живкова Началник на отдел   2018        
Божанка Харалампиева Монева Старши специалист   2018   2020    
Божидар Иванов Димитров Главен експерт ДА          
Божидар Светославов Миланов Старши експерт ДА          
Божидар Стефанов Стефанов Юрисконсулт ДА 2018        
Бойка Василева Боянова Старши инспектор   2018        
Бойка Иванова Троанска Главен специалист ДА     2020    
Бойка Петрова Къдрева-Крепчева Директор   2018        
Бойка Стефанова Джунакова Директор   2018        
Бойка Тодорова Милева Главен експерт   2018        
Бойко Алексиев Секиранов Началник на отдел   2018        
Бойко Лозанов Дръндарски Главен експерт   2018        
Борис Богданов Катинов Главен експерт   2018        
Борис Бориславов Кишкилов Началник на отдел   2018   2020    
Борис Владиславов Божков Старши инспектор   2018   2020    
Борис Руменов Гарчев Главен юрисконсулт   2018        
Борислав Кирилов Димитров Главен експерт   2018        
Борислав Любенов Панайотов Директор   2018   2020    
Борислава Валентинова Ганева Юрисконсулт ДА   2019 2020    
Боряна Веселинова Байчева Главен експерт   2018   2020    
Боряна Иванова Гошева Старши юрисконсулт ДА   2019      
Боряна Петрова Тасева Главен експерт   2018        
Ботьо Стефанов Ботев Началник на отдел   2018        
Боян Ангелов Ангелов Главен експерт   2018 2019      
Боян Василев Цачев Специалист ДА     2020    
Боян Веселинов Недев Главен експерт   2018   2020    
Боян Юлиянов Фиданов Младши експерт       2020    
Бояна Милчева Попова Главен експерт   2018