РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Е
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020
Евангелия Теохарова Петрова Главен специалист   2018        
Евгени Георгиев Атанасов Старши експерт   2018   2020    
Евгени Иванов Радев Главен експерт   2018        
Евгения Ангелова Тонова Главен експерт   2018   2020    
Евгения Валериева Иванова Директор ДА     2020    
Евгения Генчева Михайлова Директор   2018   2020    
Евгения Миткова Димитрова Старши експерт   2018   2020    
Евгения Петрова Ковачева Главен специалист   2018        
Евелина Владова Сиракова Старши инспектор   2018   2020    
Евелина Евгениева Корчева-Станчева Директор   2018   2020    
Евелина Емануилова Христова Главен експерт   2018 2019 2020    
Евелина Йовкова Турмакова Юрисконсулт   2018        
Екатерина Ангелова Йорданова Главен инспектор   2018   2020    
Екатерина Георгиева Исаева Главен експерт   2018   2020    
Екатерина Димитрова Захариева Началник на отдел   2018   2020    
Екатерина Димитрова Черногорска Младши експерт   2018        
Екатерина Иванова Станкова Главен експерт   2018   2020    
Екатерина Кирилова Кехайова Главен вътрешен одитор   2018 2019      
Екатерина Николаева Митанкова Директор   2018        
Екатерина Руменова Високалийска Инспектор   2018   2020    
Екатерина Цочева Райкова Старши счетоводител   2018   2020    
Елвира Венциславова Захариева Старши специалист   2018   2020    
Елвира Захариева Омайникова Директор   2018   2020    
Елена Валентиновна Иванова Старши експерт ДА 2018   2020    
Елена Венцеславова Димитрова Директор   2018        
Елена Георгиева Желязкова Главен експерт   2018   2020    
Елена Димитрова Анастасова Старши експерт   2018        
Елена Димитрова Любенова Старши експерт   2018   2020    
Елена Димитрова Христова Специалист   2018   2020    
Елена Добринова Делииванова Младши експерт   2018   2020    
Елена Иванова Банкова Старши инспектор   2018 2019 2020    
Елена Иванова Димитрова Началник на отдел   2018        
Елена Иванова Новкиришка Старши експерт ДА     2020    
Елена Илиева Герова Младши експерт ДА 2018        
Елена Йорданова Тонева Старши юрисконсулт   2018   2020    
Елена Любомирова Василева Началник на отдел   2018        
Елена Ненкова Иванова Директор   2018        
Елена Панталеева Чавдарова Директор   2018   2020    
Елена Прамакирова Филипова Главен експерт   2018   2020    
Елена Радославова Козарева Старши експерт ДА     2020    
Елена Райчева Ватрачка Директор   2018        
Елена Спасова Белоречкова Старши инспектор   2018   2020    
Елена Спасова Ранова Главен специалист   2018        
Елена Стоянова Котева Инспектор   2018        
Елена Тодорова Коджейкова Главен специалист   2018        
Елена Христова Бачева Главен специалист   2018        
Еленица Георгиева Милушева-Иванова Главен експерт   2018   2020    
Еленка Любомирова Топчева Старши специалист   2018   2020    
Елеонора Георгиева Минкова Старши експерт   2018   2020    
Елеонора Георгиева Стоименова Директор   2018        
Елеонора Димитрова Иванова Началник на отдел   2018   2020    
Елеонора Димитрова Стоилкова Директор   2018        
Елеонора Живкова Аргилова Старши счетоводител   2018        
Елеонора Котева Котева Старши експерт   2018        
Елеонора Любомирова Манолова Главен специалист     2019      
Елеонора Христова Тодорова Главен специалист ДА 2018   2020    
Елза Вихърова Коцева Главен експерт ДА 2018        
Елиза Христова Джерманова Главен специалист ДА   2019 2020    
Елизабет Венциславова Любенова Главен експерт   2018        
Елизабет Живкова Димова Старши специалист ДА   2019      
Елина Иванова Джурджова Директор   2018 2019 2020    
Елица Владимирова Пенева Старши експерт   2018        
Елица Панчева Димитрова Старши инспектор ДА 2018        
Елица Христова Мирчева-Николова Главен експерт   2018        
Елица Цветанова Костова-Комитска Главен експерт   2018        
Елка Александрова Радева Старши специалист   2018   2020    
Елка Славеева Илиева Главен експерт   2018   2020    
Емил Ангелов Савов Главен юрисконсулт   2018        
Емил Костадинов Костадинов Началник на отдел   2018        
Емил Парашкевов Миков Главен експерт   2018   2020    
Емил Христов Вълков Счетоводител   2018        
Емили Боянова Иванова Главен специалист ДА          
Емилия Борисова Христова Главен експерт   2018   2020    
Емилия Василева Караиванова Директор   2018        
Емилия Василева Тауфик Старши счетоводител ДА   2019 2020    
Емилия Велинова Такова-Станишева Директор   2018   2020    
Емилия Деянова Аспарухова-Найденова Главен юрисконсулт   2018        
Емилия Емилова Даскалова Главен експерт   2018   2020    
Емилия Ивайлова Димитрова Главен експерт   2018        
Емилия Иванова Димитрова Главен инспектор   2018   2020    
Емилия Иванова Тодорова Главен специалист   2018        
Емилия Илиева Петрова Директор   2018        
Емилия Любенова Маркова Директор   2018   2020    
Емилия Методиева Иванова Главен специалист   2018   2020    
Емилия Младенова Недева Старши счетоводител   2018   2020    
Емилия Павлова Лещарова Директор   2018   2020    
Емилия Петкова Кирова Старши инспектор   2018   2020    
Емилия Сталинова Боянска Началник на отдел   2018   2020    
Емилия Христова Стойнева-Велчева Началник на отдел   2018        
Емилия Цветанова Михайлова Старши експерт ДА 2018     ДА  
Емилиян Венелинов Георгиев Главен експерт ДА     2020    
Ерика Христова Младенова Директор   2018   2020