РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Я
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020
Габриела Ерменчова Станкова Директор ДА   2019 2020    
Галина Ангелова Николова Старши експерт   2018        
Галина Борисова Иванова Директор   2018        
Галина Борисова Малинова Директор   2018        
Галина Георгиева Георгиева Директор   2018   2020    
Галина Димитрова Димитрова Старши специалист   2018   2020    
Галина Димитрова Христова Директор   2018        
Галина Любомирова Калковска Главен специалист   2018        
Галина Радославова Боянова Старши счетоводител ДА   2019 2020    
Галина Стоилова Йорданова Старши специалист   2018        
Галина Феодорова Петрова Главен специалист   2018        
Галина Цветанова Първанова Инспектор   2018   2020    
Галина Цветанова Станчева-Дукова Главен експерт ДА   2019 2020    
Галинка Гачева Йотова Директор   2018        
Галинка Иванова Христова Директор   2018        
Галя Владиславова Косовска-Георгиева Старши експерт ДА   2019 2020    
Галя Георгиева Алексиева-Костадинова Директор ДА          
Галя Георгиева Петкова Старши инспектор   2018   2020    
Галя Димитрова Бързева Директор ДА   2019 2020    
Галя Петрова Йончева Главен експерт   2018        
Галя Пламенова Георгиева-Маринова Главен инспектор   2018   2020    
Галя Рангелова Каневска Инспектор   2018   2020    
Галя Христофорова Лозанова Главен експерт   2018   2020    
Генчо Тилев Керезов Заместник-кмет ДА          
Георги Ангелов Георгиев Директор   2018        
Георги Асенов Панагонов Старши инспектор   2018        
Георги Атанасов Илков Специалист ДА     2020    
Георги Бориславов Петраков Главен юрисконсулт   2018        
Георги Василев Динински Главен експерт   2018        
Георги Георгиев Стойков Старши юрисконсулт   2018   2020    
Георги Димитров Николов Старши експерт   2018   2020    
Георги Иванов Георгиев Юрисконсулт   2018   2020    
Георги Йорданов Георгиев Главен специалист   2018   2020    
Георги Милчев Терзиев Старши експерт ДА     2020    
Георги Николаев Георгиев Началник на отдел   2018        
Георги Петков Атанасов Главен експерт   2018        
Георги Петров Петров Старши специалист ДА     2020 (1)
2020 (2)
   
Георги Пламенов Божинов Юрисконсулт ДА     2020    
Георги Станиславов Стоянов Младши експерт ДА     2020    
Георги Стойчев Петровалиев Главен експерт ДА 2018        
Георги Стоянов Григоров Главен експерт   2018   2020    
Георги Тодоров Тодоров Старши инспектор   2018 2019 2020    
Гергана Августова Цанева Директор   2018        
Гергана Алексиева Василева Директор   2018   2020    
Гергана Ангелова Ангелова Главен експерт   2018   2020    
Гергана Божидарова Милкова Главен експерт   2018        
Гергана Георгиева Симеонова Старши счетоводител   2018   2020    
Гергана Димитрова Коларова Главен експерт   2018        
Гергана Желязкова Димитрова Главен експерт   2018        
Гергана Иванова Георгиева Директор   2018   2020   ДА
Гергана Иванова Димитрова Старши експерт ДА 2018        
Гергана Иванова Николова Главен експерт ДА 2018   2020 (1)
2020 (2)
   
Гергана Иванова Цанкова Директор   2018        
Гергана Кръстанова Георгиева-Кирилова Директор   2018  2019 2020    
Гергана Любомирова Делиджашка Директор   2018        
Гергана Николаева Петрова Директор   2018 2019 2020    
Гергана Светославова Славчева Старши счетоводител   2018        
Гергана Спасова Янкова Старши инспектор   2018 2019 2020    
Гергана Станоева Сеферинкина Главен вътрешен одитор   2018 2019      
Гергана Стефанова Милева Главен експерт   2018        
Гергана Стойчева Белутова Началник на отдел   2018   2020   ДА
Гинка Димитрова Петкова Старши счетоводител   2018        
Горян Благовестов Милев Главен експерт ДА   2019 2020    
Грозданка Емилова Цветкова Старши експерт   2018