РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Х
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020
Христина Бойкова Петрова Старши специалист ДА   2019 2020    
Христина Ганчева Златковска Главен юрисконсулт   2018        
Христина Георгиева Братанова Главен експерт   2018        
Христина Георгиева Петрова Директор   2018   2020    
Христина Димитрова Василева Младши експерт       2020    
Христина Иванова Стратиева Директор   2018        
Христина Любенова Зафирова Главен експерт   2018 2019 2020    
Христина Любенова Методиева Старши счетоводител   2018   2020    
Христина Стоянова Георгиева Старши юрисконсулт   2018   2020    
Христина Цветкова Димова Старши инспектор   2018 2019 2020    
Христо Валентинов Чомаков Главен специалист   2018