РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА К
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020
Калин Йотов Петков Директор ДА     2020 (1)
2020 (2)
   
Калина Александрова Лазова Главен юрисконсулт   2018   2020    
Калина Ангелова Цолова Младши експерт ДА   2019      
Калина Илиева Кръстева Директор   2018   2020    
Калина Лазарова Занева Старши инспектор ДА   2019 2020    
Калинка Милчева Калчева Главен специалист ДА 2018   2020    
Калинка Николаева Никова-Динкова Главен юрисконсулт   2018        
Калинка Руменова Борисова Старши инспектор   2018   2020    
Калоян Емилов Цветков Младши експерт ДА   2019 2020    
Калоян Иванов Керемидчиев Старши юрисконсулт   2018   2020    
Камелия Бориславова Муерова Младши експерт   2018        
Камелия Валериева Йорданова Старши инспектор   2018        
Камелия Георгиева Киричина Старши инспектор   2018   2020    
Камелия Кирилова Мицева Главен специалист   2018   2020    
Камелия Кольова Богданова Директор   2018   2020    
Камелия Младенова Чукунова Директор   2018   2020    
Камелия Найчова Димитрова Главен специалист   2018   2020    
Камелия Радойкова Николова Старши специалист   2018   2020    
Камелия Стойчева Димитрова Кметски наместник на с. Клисура   2018   2020    
Капка Петрова Николова Директор ДА 2018        
Карина Станиславова Бояджиева Директор ДА     2020    
Катерина Божидарова Сотирова Старши юрисконсулт ДА   2019 2020    
Катерина Георгиева Каневчева Главен експерт ДА (2018)
ДА (2020)
  2019 2020    
Катерина Иванова Стоянова Началник на отдел   2018   2020    
Катя Александрова Котова Старши експерт   2018   2020    
Катя Атанасова Попова Главен експерт   2018        
Катя Георгиева Стойова Главен специалист   2018   2020    
Катя Димитрова Ангелова-Бояджиева Старши експерт   2018        
Катя Димитрова Вълкова Главен експерт   2018        
Катя Димитрова Серафимова Старши специалист   2018   2020    
Катя Иванова Владимирова Главен експерт   2018        
Катя Йорданова Йорданова-Радкова Директор   2018        
Катя Кирилова Цолова Директор   2018        
Катя Константинова Георгиева Главен юрисконсулт   2018        
Катя Любенова Симеонова Главен експерт   2018        
Катя Стефанова Найденова Главен специалист   2018   2020    
Кирил Димитров Карчин Началник на отдел   2018 2019 2020    
Кирил Димитров Симеонов Старши експерт ДА     2020    
Клелия Христова Донева Главен експерт   2018   2020    
Климентина Красимирова Кирилова Главен експерт ДА     2020    
Койка Делчева Божилова Инспектор ДА     2020    
Константин Николов Медаров Старши експерт   2018        
Константин Стилиянов Георгиев Младши експерт   2018        
Корнелия Илиева Нинкова Началник на отдел   2018   2020    
Корнелия Милкова Георгиева Главен инспектор ДА 2018   2020    
Костадин Георгиев Захариев Главен експерт ДА 2018   2020    
Костадинка Петрова Георгиева Директор   2018   2020    
Костанца Александрова Иванова Старши експерт   2018        
Красен Йорданов Христов Главен експерт   2018   2020    
Красимир Борисов Криводолски Старши инспектор   2018        
Красимир Иванов Генов Старши експерт   2018        
Красимир Николов Димитров Директор   2018        
Красимир Петров Цинцов Главен специалист   2018        
Красимир Симеонов Симеонов Главен експерт   2018   2020    
Красимира Антонова Календерова Главен експерт   2018        
Красимира Асенова Добрева Старши експерт   2018   2020    
Красимира Василева Вунчова Старши счетоводител   2018        
Красимира Венелинова Горанова Старши счетоводител   2018   2020    
Красимира Дичева Желева-Малчева Главен юрисконсулт   2018        
Красимира Донкова Пчеларска Главен специалист   2018        
Красимира Кирилова Георгиева Старши счетоводител   2018   2020    
Красимира Кирилова Стоянова Директор ДА   2019      
Красимира Маньова Стоянова Главен експерт   2018        
Красимира Огнянова Божанкова Старши експерт   2018   2020    
Красимира Стефанова Арнаудова Старши счетоводител   2018 2019 2020    
Красимира Стефанова Стефанова Старши счетоводител   2018   2020    
Краснодар Иванов Беломорски Главен експерт   2018        
Кремена Атанасова Кисова Главен експерт   2018   2020    
Кремена Венциславова Лазарова Инспектор   2018        
Кремена Георгиева Георгиева Главен експерт   2018        
Кремена Цочева Станева Старши експерт   2018        
Кристиан Ангелов Иванов Главен експерт   2018        
Кристиан Димитров Кръстев Заместник-кмет ДА          
Кристиан Иванов Мисирджиев Главен експерт   2018        
Кристиан Михайлов Димитров Началник на отдел   2018   2020    
Кристиана Георгиева Евстатиева Старши счетоводител   2018   2020    
Кристиана Георгиева Кръстева Старши експерт ДА     2020    
Кристин Петрова Попова Старши експерт ДА     2020    
Кристина Бойкова Бонева Главен специалист   2018   2020    
Кристина Константинова Белчева Главен експерт   2018        
Кристина Красимирова Лазарова Директор   2018        
Кристина Любомирова Атанасова Старши експерт   2018   2020    
Кристина Начева Димитрова Началник на отдел   2018        
Кристина Стоянова Желева Директор ДА     2020    
Кристина Христова Христова Главен експерт   2018   2020   ДА
Крум Кирилов Лалов Началник на отдел   2018        
Ксения Стоянова Семизорова Директор   2018