РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Л
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020
Лазар Венеций Петрунов Главен експерт   2018   2020    
Лалка Трендафилова Николова Главен специалист   2018   2020    
Левена Александрова Спасова Старши инспектор   2018   2020    
Лейла Абас Томова Счетоводител   2018 2019 2020    
Лидия Георгиева Цолова Старши счетоводител   2018        
Лидия Илиева Владимирова-Самарджиева Директор   2018   2020    
Лидия Красимирова Бучукова Директор   2018   2020    
Лилия Атанасова Мицева Главен експерт   2018        
Лилия Валериева Танева Главен експерт   2018        
Лилия Иванова Недкова Главен експерт   2018   2020    
Лилия Кирилова Павлова Старши инспектор   2018   2020    
Лилия Костадинова Попова-Петрова Главен експерт   2018 2019 2020    
Лилия Красимирова Пенкова Старши инспектор     2019      
Лилия Методиева Зашева Началник на отдел   2018   2020    
Лилия Миткова Тошева Директор   2018   2020    
Лилия Михайлова Ангелова-Колева Юрисконсулт   2018   2020    
Лилия Рангелова Митрева Главен специалист   2018   2020    
Лилия Романова Костова Директор   2018   2020    
Лилия Цветанова Патрашкова Главен експерт   2018        
Лилия Цветанова Тодорова-Малеванова Главен юрисконсулт   2018        
Лиляна Владимирова Върбанова Старши специалист ДА 2018   2020    
Лиляна Кирилова Тотева Главен експерт   2018   2020    
Лиляна Стефанова Лозанова Старши специалист   2018   2020    
Лозана Христова Йорданова Главен експерт   2018        
Луиза Димитрова Паунова Старши инспектор   2018        
Лъчезара Георгиева Стефанова Старши юрисконсулт   2018   2020    
Люба Михайлова Бенчева Главен експерт   2018        
Любен Николов Панайотов Главен специалист   2018        
Люблина Петрова Аръчкова Старши инспектор   2018        
Любляна Славчева Найденова Старши експерт   2018        
Любов Добринова Пенева Директор   2018        
Любомир Иванов Георгиев Директор   2018 2019      
Любомир Костадинов Величков Специалист   2018   2020    
Любомир Светославов Пашов Главен експерт ДА 2018        
Любомира Валериева Радоева Старши експерт   2018        
Любослава Николаева Георгиева Инспектор   2018        
Людмила Асенова Николова Старши счетоводител   2018 2019 2020    
Людмила Асенова Савова Директор   2018   2020    
Людмила Василева Райкова Старши инспектор   2018   2020    
Людмила Великова Липчева-Таушанова Главен специалист   2018   2020    
Людмила Викторова Атанасова Директор       2020    
Людмила Димитрова Старши юрисконсулт   2018        
Людмила Миткова Георгиева Главен специалист   2018   2020    
Людмила Николова Николова Специалист   2018   2020    
Людмила Славчова Арсова Инспектор   2018   2020    
Людмила Тодорова Самарджиева Главен специалист   2018