РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА М
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020
Магдалена Недялкова Найденова Специалист   2018 2019 2020    
Магдалена Стефанова Александрова Главен специалист   2018   2020    
Магдалена Стоянова Игнатова Младши експерт ДА   2019      
Магдалина Николова Литова Главен експерт ДА 2018 2019 2020    
Магрета Страхилова Андреева Директор   2018   2020    
Малина Георгиева Тодорова Старши счетоводител   2018        
Малина Росенова Янева Главен специалист   2018        
Малинка Стефанова Петрова Директор   2018        
Мануела Георгиева Георгиева Главен специалист   2018   2020    
Маргарита Беева Капитанова Началник на отдел   2018   2020    
Маргарита Бориславова Пейкова-Юлиянова Главен експерт ДА 2018   2020    
Маргарита Георгиева Георгиева Старши инспектор ДА          
Маргарита Георгиева Пиларева Главен експерт   2018   2020    
Маргарита Иванова Дечева-Проданова Началник на отдел   2018 2019 2020    
Маргарита Иванова Огнянова Главен специалист   2018   2020    
Маргарита Илиева Иванова Директор   2018        
Маргарита Йовкова Младенова Главен специалист   2018   2020    
Маргарита Крумова Николова Директор   2018        
Маргарита Миткова Стойнева Главен експерт   2018        
Маргарита Славева Манолова Главен специалист   2018   2020    
Маргарита Станиславова Григорова Старши експерт   2018        
Маргарита Стоянова Пенева Главен експерт   2018        
Маргаритка Павлова Пагелска Главен специалист ДА 2018   2020    
Мариана Василева Чанева Главен експерт   2018 2019 2020    
Мариана Генова Томова Главен вътрешен одитор   2018        
Мариана Георгиева Николова Главен специалист   2018   2020    
Мариана Иванова Станкова Главен експерт   2018        
Мариана Миодраг Колева Главен юрисконсулт   2018        
Мариана Миткова Алексова Главен специалист   2018        
Мариана Сашкова Цветкова Главен специалист   2018   2020    
Мариана Стоянова Бъчварова Директор   2018        
Мариела Ангелова Григорова Директор   2018        
Мариела Георгиева Георгиева Младши експерт   2018 2019 2020    
Мариела Георгиева Лазарова-Гургурова Директор   2018        
Мариела Иванова Димитрова Главен експерт   2018   2020    
Мариела Николова Ангелова Старши инспектор   2018 2019      
Мариела Симеонова Найденова Главен експерт   2018        
Мариета Димитрова Васева Старши инспектор   2018   2020    
Мариета Димитрова Генчева Старши специалист   2018   2020    
Мариета Йорданова Велкова Директор ДА (1); ДА (2) 2018   2020    
Мариета Първанова Първанова Старши експерт ДА   2019 2020    
Мариета Цветанова Христова Главен специалист   2018        
Марин Василев Попов Началник на отдел   2018 2019 2020    
Марина Бранимирова Симеонова Главен инспектор   2018        
Марина Петкова Денкинска Главен експерт   2018   2020    
Марио Панайотов Бръмчев Старши инспектор   2018   2020    
Мария Александрова Гинчева Главен експерт   2018        
Мария Александрова Цветанова Главен специалист   2018        
Мария Асенова Чальовска Старши експерт   2018        
Мария Бойкова Евтимова Главен специалист   2018        
Мария Борисова Христова Директор   2018        
Мария Виктор Шонева-Николова Директор ДА     2020    
Мария Ганчева Врачева Директор   2018 2019 2020    
Мария Георгиева Гончева Главен експерт   2018        
Мария Георгиева Кръстинкова Главен специалист   2018        
Мария Георгиева Праматарова Директор   2018        
Мария Георгиева Томова Главен експерт   2018        
Мария Господинова Минчева Директор   2018        
Мария Данчева Андриянова Юрисконсулт ДА 2018        
Мария Димитрова Пеева Инспектор   2018   2020    
Мария Димитрова Тенева Главен експерт ДА 2018   2020 (1)
2020 (2)
   
Мария Динева Димитрова Главен експерт   2018        
Мария Евгениева Сиракова Старши експерт   2018        
Мария Иванова Бегова Инспектор ДА   2019 2020    
Мария Иванова Илева Главен експерт   2018 2019 2020    
Мария Илиева Панайотова Директор   2018   2020    
Мария Красимирова Кънева Младши експерт   2018   2020    
Мария Кънчова Георгиева Главен експерт   2018        
Мария Любенова Сотирова Директор ДА 2018   2020    
Мария Николаева Николова Главен юрисконсулт   2018        
Мария Николова Коткова Главен специалист   2018        
Мария Петрова Владимирова Главен специалист   2018   2020    
Мария Петрова Иванова Главен инспектор ДА   2019 2020    
Мария Петрова Механджиева Главен юрисконсулт   2018   2020    
Мария Симеонова Несторова Главен експерт   2018 2019 2020    
Мария Станева Колева Старши инспектор   2018        
Мария Стоянова Димитрова Старши експерт ДА 2018   2020    
Мария Стоянова Радева Главен юрисконсулт   2018        
Мария Христова Иванова Главен експерт   2018   2020    
Мария Цветкова Йорданова Директор   2018   2020    
Марияна Аспарухова Савова Главен експерт   2018   2020    
Марияна Георгиева Антова Главен специалист   2018        
Марияна Гошева Симеонова Директор   2018        
Марияна Димитрова Иванова Младши експерт   2018        
Марияна Димитрова Тафрова Директор   2018   2020    
Марияна Добринова Вълкова Главен експерт   2018   2020    
Марияна Евтимова Стефанова Главен експерт   2018        
Марияна Любенова Кръстева Главен експерт   2018 2019 2020    
Марияна Нинкова Петрова Главен експерт ДА   2019 2020    
Марияна Христова Янкова Директор   2018        
Марк-Алекс Иринов Евтимов Старши експерт ДА     2020    
Марта Анастасова Клочкова-Михайлова Старши инспектор   2018   2020    
Марти Трайков Димитров Главен специалист   2018   2020    
Мартин Ангелов Ангелов Младши експерт ДА     2020    
Мартин Веселинов Хрисоскулов Младши експерт ДА     2020    
Мартин Иванов Атанасов Старши юрисконсулт   2018   2020    
Мартин Иванов Рунчев Старши юрисконсулт ДА          
Мартин Кирилов Кунчев Главен експерт ДА          
Мартин Романов Митков Младши експерт ДА     2020    
Мартина Григорова Станоева Главен експерт ДА(1); ДА (2)   2019      
Мартина Николаева Ненова Старши експерт   2018   2020    
Мая Благоева Петрова Директор   2018 2019 2020    
Мая Венкова Тренчева Главен експерт   2018        
Мая Георгиева Кескинова-Караканова Старши юрисконсулт   2018        
Мая Иванова Кикерезова Старши инспектор   2018   2020    
Мая Иванова Николова Директор   2018 2019 2020    
Мая Иванова Пейчева Инспектор   2018   2020    
Мая Игнатова Михайлова Старши експерт   2018        
Мая Йончева Василева Главен експерт   2018        
Мая Кирилова Гълъбова Главен специалист   2018   2020    
Мая Миткова Башева Директор ДА   2019 2020    
Мая Михайлова Гергова Директор   2018        
Мая Младенова Бошнакова Главен експерт   2018   2020    
Мая Николова Николова Главен експерт   2018        
Мая Стоянова Занева Главен юрисконсулт   2018        
Мая Тодорова Иванова Старши юрисконсулт   2018   2020    
Методи Георгиев Мутафчиев Директор   2018        
Методи Любенов Методиев Специалист   2018        
Миглена Борисова Колева Старши експерт ДА     2020    
Миглена Валериева Кръстева Директор ДА 2018        
Миглена Йорданова Стоименова-Иванова Главен юрисконсулт   2018 2019 2020    
Миглена Методиева Филчева Директор   2018        
Миглена Милкова Стойнова Директор   2018        
Мила Валентинова Стефчова Старши експерт   2018        
Мила Георгиева Бъчварова Старши експерт   2018        
Мила Иванова Павлова-Денчева Главен специалист ДА     2020    
Мила Красимирова Иванова Инспектор ДА   2019      
Мила Красимирова Михайлова Юрисконсулт   2018        
Милена Антонова Петрова Директор   2018   2020    
Милена Валентинова Нешева Главен вътрешен одитор   2018 2019      
Милена Василева Митова Директор   2018        
Милена Василева Стойкова-Иванова Главен юрисконсулт   2018        
Милена Георгиева Господинова Директор   2018        
Милена Георгиева Джолева Директор   2018   2020    
Милена Димитрова Ламбова Директор ДА   2019      
Милена Иванова Георгиева Старши специалист   2018   2020    
Милена Иванова Кюркиева Главен експерт   2018   2020    
Милена Кирилова Стоянова Инспектор ДА   2019 2020    
Милена Милева Русинова Директор   2018        
Милена Начева Начева Главен специалист   2018   2020    
Милена Нешева Денева Главен експерт   2018 2019      
Милена Петрова Илиева Главен експерт   2018        
Милена Радославова Васева Директор   2018        
Милена Стефанова Баракова Началник на отдел   2018 2019 2020    
Милена Стефанова Шиварова-Сръндева Старши експерт   2018        
Милена Стоянова Стоилова Главен експерт ДА 2018   2020    
Милена Цветанова Георгиева Директор ДА     2020    
Милка Георгиева Колешанска Главен специалист   2018   2020    
Милка Георгиева Медарова Директор ДА     2020    
Милка Иванова Георгиева Инспектор   2018   2020    
Милко Христов Куцаров Главен специалист   2018        
Минка Кънчева Йовчева Директор   2018        
Мирена Тодорова Вълкова Специалист   2018   2020    
Мирослав Бориславов Димитров Главен експерт   2018        
Мирослава Александрова Дамянова Главен инспектор   2018   2020    
Мирослава Бориславова Данова Старши специалист ДА     2020    
Мирослава Иванова Иванова Старши експерт ДА     2020    
Мирослава Симеонова Николова Главен инспектор   2018        
Митка Личева Генова Старши експерт   2018     ДА  
Михаела Василева Милкова Младши експерт ДА     2020    
Михаела Викторова Москова-Гушлева Старши експерт   2018        
Михаела Димитрова Лаловска Главен експерт   2018 2019 2020    
Михаела Илиева Мицова Главен специалист   2018   2020    
Михаела Огнянова Милкова-Цанкова Директор ДА   2019      
Михаела Радославова Миронова Старши експерт   2018        
Михаела Ташкова Бъговска Младши експерт   2018        
Михаил Стоянов Михайлов Главен специалист   2018        
Моника Георгиева Игнатова-Романова Инспектор   2018 2019 2020    
Моника Ищван Чеуз Директор   2018        
Моника Павлова Андонова Старши експерт ДА 2018