РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Н
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020
Надежда Валентинова Герова Младши експерт   2018        
Надежда Иванова Козарова Старши експерт   2018        
Надежда Костадинова Кабамитова-Григорова Главен юрисконсулт   2018 2019 2020   ДА
Надежда Николаевна Тончева Директор   2018   2020    
Надежда Николова Александрова Инспектор   2018   2020    
Надежда Райчева Церовска Главен експерт ДА 2018   2020    
Надежда Тодорова Петкова Директор   2018        
Надежда Тошева Стоилова Главен специалист   2018        
Надка Николова Пачеджиева Директор   2018        
Надка Стефанова Андонова Директор   2018        
Надя Валентинова Йовчева Директор   2018        
Надя Василева Джунова Старши експерт   2018        
Надя Манолова Султанова Директор ДА     2020    
Надя Петрова Желязкова Старши счетоводител   2018   2020    
Надя Славчева Константинова Главен експерт   2018 2019      
Надя Цветанова Велкова Директор ДА 2018 2019 2020    
Надя Цветанова Христова-Станкова Главен инспектор   2018   2020    
Найда Василева Иванова Директор   2018        
Наско Илиев Петков Главен експерт ДА   2019 2020    
Настенка Крумова Прибиловска Директор ДА     2020    
Наталия Борисова Димитрова-Златанова Директор   2018        
Наталия Миланова Маринова Директор   2018        
Наталия Руменова Георгиева Главен специалист   2018        
Наталия Симеонова Найденова Главен специалист   2018   2020    
Наташа Василева Миленкова Главен експерт   2018        
Невена Иванова Стоянова Старши счетоводител   2018   2020    
Невена Стефанова Димитрова Главен експерт   2018        
Невена Тоткова Недялкова Главен специалист   2018        
Недка Димова Пуева Инспектор   2018        
Недялка Димитрова Николова Главен експерт   2018   2020    
Недялка Димитрова Чавдарова Главен специалист   2018        
Недялка Пламенова Димитрова Старши специалист   2018 2019 2020    
Незабравка Динкова Христова Старши инспектор   2018        
Нели Ангелова Ангелова Директор   2018        
Нели Андреева Алексиева Старши счетоводител   2018 2019 2020    
Нели Антова Петкова Директор ДА   2019 2020    
Нели Борисова Горанова Главен експерт   2018        
Нели Георгиева Манчева Главен експерт   2018   2020    
Нели Дончева Жутева Главен инспектор ДА     2020 (1)
2020 (2)
   
Нели Петрова Николова Директор   2018        
Нели Тодорова Асенова Главен експерт ДА 2018 2019 2020    
Нели Цветанова Милкова Старши експерт   2018        
Ненчо Василев Вучков Старши инспектор   2018   2020    
Никол Пламенова Икономова Юрисконсулт ДА   2019      
Никола Димитров Лазаров Началник на отдел   2018     ДА  
Никола Емилянов Николов Старши експерт ДА     2020    
Николай Антонов Гаврилов Специалист ДА   2019      
Николай Иванов Нешев Финансов контрольор   2018 2019 2020    
Николай Крумов Каменов Директор   2018        
Николай Милев Николов Специалист ДА 2018   2020    
Николай Николаев Недев Главен специалист   2018   2020    
Николай Николов Селиктар Началник на отдел   2018   2020    
Николета Димитрова Чернева Главен специалист   2018        
Николета Кирилова Илиева Главен експерт   2018   2020    
Николета Маринова Кюркчиева Старши експерт ДА   2019      
Николета Петрова Григорова Главен експерт   2018   2020    
Николина Димитрова Ангелова Директор   2018        
Николина Кирилова Георгиева-Станева Главен експерт   2018        
Николина Петрова Гаврилова Главен експерт ДА     2020    
Нилюфер Бахар Мехмед Юрисконсулт ДА     2020    
Нина Величкова Драганова Младши експерт   2018   2020    
Нина Георгиева Дончева Директор ДА   2019      
Нина Георгиева Начева-Илиева Старши инспектор   2018   2020    
Нина Георгиева Павлова Младши експерт   2018   2020    
Нина Маркова Иванова Директор   2018 2019 2020    
Нина Николаева Макарова Директор   2018        
Нина Светославова Микова Старши експерт   2018        
Нина Славова Лазарова Главен експерт   2018 2019      
Нина Станишева Узунска Старши счетоводител   2018        
Нина Трайкова Филипова Началник на отдел   2018   2020    
Нора Йорданова Атанасова Главен експерт   2018 2019 2020    
Нора Хари Караламбева Главен експерт ДА   2019