РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА О
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020
Огнян Огнянов Лютаков Юрисконсулт   2018        
Олга Александрова Иванова Главен специалист   2018        
Олга Александрова Иванова Директор   2018 2019 2020    
Олга Николаевна Кираджиева Старши счетоводител   2018   2020    
Олга Николова Сотева Директор   2018        
Оля Димитрова Дойчинова Директор ДА     2020    
Оля Костадинова Гълъбова-Янакиева Специалист   2018   2020    
Орхидея Стефанова Филипова Старши инспектор   2018