РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА П
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020
Павел Стоянов Тодоров Юрисконсулт ДА   2019      
Павлин Симеонов Стефанов Главен специалист   2018        
Павлинка Николова Семкова Главен специалист   2018   2020    
Павлинка Стойова Атанасова-Георгиева Старши експерт   2018        
Паолина Георгиева Топалова Младши експерт   2018        
Паулина Георгиева Андреева Директор   2018 2019 2020    
Паулина Цветанова Петрова Младши експерт   2018        
Пенка Георгиева Бойчева-Ботева Главен експерт   2018   2020    
Пенка Петкова Вутева-Евстатиева Директор ДА   2019      
Пепи Миланова Асенова Директор   2018   2020    
Пепи Николаев Джуренов Директор   2018        
Петрана Красимирова Кънева Старши експерт   2018   2020    
Петрана Свиленова Петкова Главен специалист   2018 2019 2020    
Петранка Богомилова Котева Счетоводител ДА 2018        
Петранка Иванова Димитрова Главен експерт     2019      
Петър Георгиев Михайлов Главен специалист   2018   2020    
Петър Иванов Матеев Главен специалист ДА 2018   2020    
Петър Кирилов Петков Директор   2018        
Петър Крумов Милев Главен експерт   2018 2019      
Петър Несторов Несторов Главен експерт   2018   2020    
Петър Петров Баталов Главен експерт   2018   2020    
Петър Симеонов Викторов Специалист ДА   2019 2020    
Петьо Андрианов Маринов Старши специалист   2018        
Петя Аксентиева Соколова-Георгиева Старши експерт   2018   2020    
Петя Анастасова Тодорова Старши експерт   2018   2020    
Петя Ангелова Благоева Директор   2018       ДА
Петя Ангелова Радева Директор   2018        
Петя Божидарова Петрова Старши експерт   2018        
Петя Валентинова Кочовска Инспектор   2018   2020    
Петя Веселинова Бешкова Старши специалист ДА     2020    
Петя Веселинова Стаменова Главен експерт ДА     2020    
Петя Георгиева Попова Юрисконсулт ДА 2018        
Петя Иванова Йосифова Директор   2018   2020    
Петя Колева Богданова-Терзиева Главен експерт   2018   2020   ДА
Петя Маринова Петрова Директор ДА     2020    
Петя Николова Лазарова Началник на отдел   2018   2020    
Петя Симеонова Кръстева Старши счетоводител   2018 2019      
Петя Станиславова Иванова Главен юрисконсулт ДА          
Петя Трифонова Янкова Директор   2018   2020    
Петя Цветанова Василева Инспектор ДА 2018   2020    
Пламен Атанасов Петров Главен експерт ДА     2020    
Пламен Илиев Станков Главен юрисконсулт   2018        
Пламен Любенов Георгиев Главен специалист   2018   2020    
Пламен Любомиров Кузев Главен специалист   2018   2020    
Пламен Христофоров Казаков Главен експерт   2018        
Пламен Цветанов Цеков Главен специалист   2018        
Полина Валериева Анастасова Старши юрисконсулт   2018   2020    
Полина Жариева Караманлиева-Бонева Старши юрисконсулт ДА   2019      
Полина Маринова Йорданова Директор   2018   2020    
Полина Стефанова Стефанова Старши експерт   2018        
Преслава Христова Димитрова Старши експерт   2018   2020    
Първолета Ангелова Петрова Директор   2018   2020    
Първолета Димитрова Иванова Началник на отдел   2018   2020