РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Р
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020
Равина Иванова Пешева Директор   2018   2020    
Радка Георгиева Атанасова Инспектор   2018 2019 2020    
Радка Иванова Панайотова Директор   2018        
Радослав Владимиров Драганов Младши експерт ДА     2020    
Радослав Костадинов Ковачки Главен експерт   2018        
Радослав Николов Йорданов Директор   2018   2020    
Радослава Иванчова Петрова Старши експерт ДА   2019 2020    
Радослава Кирилова Живкова Главен специалист ДА     2020    
Радост Христова Татарска Началник на отдел   2018        
Радостин Янков Клинчарски Главен специалист ДА   2019 2020    
Радостина Вълчева Вълчева Директор   2018        
Радостина Иванова Митарова Старши инспектор   2018 2019 2020    
Радостина Рангелова Горолова Старши инспектор   2018        
Радостина Рангелова Рангелова Старши специалист ДА   2019 2020    
Радостина Тодорова Георгиева-Цанкова Главен юрисконсулт   2018 2019      
Райка Арангелова Кръстева Счетоводител   2018        
Ралица Георгиева Вардарска Главен експерт   2018        
Ралица Димитрова Андреева Старши специалист   2018        
Ралица Заркова Харбазова Инспектор ДА   2019 2020    
Ралица Мирославова Михайлова Главен експерт   2018        
Ралица Петрова Маджарова Началник на отдел   2018        
Ралица Стоименова Стоянова Заместник-кмет ДА          
Ралица Харалампиева Петкова-Ангелова Главен експерт   2018        
Ралица Христова Михайлова Директор ДА   2019 2020    
Рая Ангелова Иванова Старши юрисконсулт   2018   2020    
Ренета Калинова Ноева-Истилянова Главен експерт   2018        
Рени Иванова Сугарева Старши експерт   2018   2020    
Рени Цветанова Пешева Главен инспектор ДА     2020    
Роберт Генчев Веселински Старши инспектор   2018   2020    
Роберт Янакиев Янакиев Директор   2018        
Розалия Маринова Филипова Директор   2018   2020    
Розина Георгиева Георгиева Главен специалист   2018        
Ромина Радославова Митева Старши експерт   2018        
Росен Василев Симеонов Главен експерт   2018        
Росина Атанасова Димитрова Старши експерт   2018        
Росинка Григорова Лазарова Старши експерт   2018 2019 2020    
Росита Людмилова Тенева Старши счетоводител ДА   2019 (1)
2019 (2)
2020    
Росица Божанова Лазарова Старши специалист   2018   2020    
Росица Велкова Наумова-Вутова Директор   2018 2019 2020    
Росица Вячеславова Бошнакова Старши експерт   2018        
Росица Димитрова Александрова Инспектор   2018   2020    
Росица Иванова Манова Директор   2018   2020    
Росица Нарцисова Николова-Петкова Главен експерт   2018   2020    
Росица Николаева Алексиева Директор ДА     2020    
Росица Николова Григорова Главен експерт   2018        
Росица Петрова Маринова Младши експерт   2018        
Росица Райкова Василева Старши инспектор   2018 2019 2020    
Росица Стефанова Карчина Специалист   2018   2020    
Росица Христова Василева-Давидова Главен специалист   2018   2020    
Румен Божинов Тошков Директор   2018        
Румен Красимиров Искренов Изпълнител-ел.техник   2018   2020    
Румен Русев Стойков Началник на отдел   2018 2019 2020    
Румяна Атанасова Панова Старши експерт ДА 2018   2020    
Румяна Георгиева Узунска Директор ДА   2019 2020    
Румяна Илиева Точева Директор   2018        
Румяна Любенова Микова Счетоводител   2018   2020    
Румяна Николова Стаменова Главен вътрешен одитор   2018 2019 2020    
Румяна Пенева Терзиева Главен експерт   2018       ДА
Румяна Славчева Гълъбова Главен експерт   2018        
Румяна Стефанова Стаменова Старши счетоводител   2018        
Румяна Филева Радева Старши инспектор ДА     2020    
Руска Янкова Бораджиева Главен експерт   2018   2020