РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Т
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020
Тамара Николова Веселинова Старши счетоводител   2018 2019 2020    
Таня Атанасова Дишкелова Главен експерт   2018        
Таня Василева Иванова Главен специалист   2018        
Таня Иванова Митова Старши специалист   2018   2020    
Таня Кирилова Томова Главен специалист ДА 2018 2019 2020    
Таня Милорова Иванова Директор   2018    2020      
Таня Огнянова Петкова Старши експерт   2018        
Таня Петкова Иванова Старши експерт     2019      
Таня Сашова Маринова Главен специалист   2018   2020    
Таня Стефанова Кечева Директор   2018        
Таня Тодорова Кирилова Старши експерт   2018        
Таня Тошкова Георгиева Главен експерт   2018        
Татяна Иванова Величкова Директор   2018        
Татяна Иванова Радева Директор   2018        
Татяна Ивановна Аракчийска Старши инспектор   2018   2020    
Татяна Йорданова Стоичкова Старши специалист ДА     2020    
Татяна Любенова Василева Главен специалист   2018   2020    
Татяна Петкова Бакалова Директор   2018        
Татяна Петрова Герганова Главен експерт   2018   2020    
Татяна Симеонова Любомирова Старши специалист ДА   2019 2020    
Татяна Стефанова Манолова Главен специалист   2018        
Теменужка Борисова Димитрова Директор   2018   2020    
Теменужка Димитрова Михайлова Главен експерт   2018        
Теменужка Миткова Райчева Главен инспектор ДА   2019 2020    
Теменужка Михайлова Радева Главен специалист   2018   2020    
Теменужка Станкова Тодорова Главен експерт ДА   2019 2020    
Теодор Христов Христов Главен експерт ДА 2018        
Теодора Александрова Деспотова-Кямилова Главен експерт   2018        
Теодора Асенова Йосифова Директор   2018        
Теодора Дечкова Йорданова Младши експерт ДА 2018   2020    
Теодора Кирилова Дроздева Главен специалист   2018        
Теодора Костадинова Полимерова Директор   2018        
Теодора Найденова Владимирова Старши експерт ДА   2019      
Теодора Пъшева Цветанова Началник на отдел   2018        
Теодора Руменова Филева Старши експерт   2018        
Теодора Цанкова Моева Главен експерт   2018        
Тодор Вълков Чобанов Заместник-кмет ДА          
Тодор Димитров Симов Главен експерт ДА (1); ДА (2)   2019 2020    
Тодор Иванов Тодоров Директор   2018        
Тодор Николов Алексиев Главен експерт ДА   2019      
Тодор Николов Тодоров Старши експерт   2018 2019   ДА  
Тодор Теофилов Димитров Главен експерт ДА     2020    
Тодорка Делкова Чобанова Директор ДА     2020    
Траян Руменов Живков Старши юрисконсулт   2018   2020    
Трендафилка Иванова Анчева Директор   2018   2020