РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Ц
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020
Цвета Тодорова Игнатова Специалист   2018   2020    
Цветан Георгиев Иванов Главен експерт ДА 2018        
Цветан Георгиев Цолов Старши експерт   2018   2020    
Цветан Григоров Тодоров Главен експерт   2018 2019 2020    
Цветан Данов Стоевски Директор   2018        
Цветан Иванов Предов Директор ДА 2018   2020    
Цветан Симеонов Божинов Заместник-кмет ДА          
Цветанка Ангелова Римпова Главен експерт   2018        
Цветанка Бориславова Христова Началник на отдел   2018   2020    
Цветанка Кръстева Маринова Главен експерт   2018        
Цветанка Кръстева Рангелова Главен специалист   2018        
Цветанка Ненкова Петрова Главен специалист   2018   2020    
Цветанка Тодорова Машкулева Старши специалист   2018   2020    
Цветелин Валентинов Пенев Главен специалист ДА   2019 2020    
Цветелина Асенова Цветкова Главен експерт   2018        
Цветелина Георгиева Ангелова Главен специалист       2020    
Цветелина Добрева Петкова Директор   2018        
Цветелина Евгениева Димитрова Старши инспектор   2018   2020    
Цветелина Маринова Юрукова Младши експерт ДА     2020    
Цветелина Славчева Ханджиева Инспектор   2018   2020    
Цветелина Томова Бонева Главен експерт   2018        
Цветелина Цветанова Петрова Старши експерт   2018        
Цветомира Видкова Видева-Ангелова Главен експерт   2018        
Цеца Асенова Николова Директор   2018        
Цеца Йорданова Василева-Стайкова Директор   2018        
Цецка Любомирова Кирилова Старши експерт ДА     2020