РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА В
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020
Валентин Апостолов Апостолов Старши експерт   2018   2020 ДА  
Валентин Велев Стефанов Директор ДА     2020    
Валентин Сергиев Васев Старши счетоводител   2018   2020    
Валентина Генадиева Ликова Старши експерт   2018        
Валентина Георгиева Стоянова Главен специалист   2018 2019 2020    
Валентина Кирилова Димитрова Старши инспектор   2018        
Валентина Любомирова Панталеева Младши експерт       2020    
Валентина Николаева Червенкова Старши експерт ДА     2020    
Валентина Петрова Колева Директор   2018   2020    
Валентина Петрова Манолова Финансов контрольор ДА     2020    
Валентина Петрова Рунева Директор   2018   2020    
Валери Енчев Цаков Главен експерт   2018   2020    
Валери Стойков Стоянов Кметски наместник на с. Плана   2018   2020    
Валерия Борисова Борисова Главен специалист   2018        
Валерия Валериева Георгиева Старши инспектор   2018   2020    
Валерия Дойчинова Чукарска-Манова Младши експерт   2018        
Валерия Павлова Радкова Старши инспектор   2018   2020    
Валерия Стойова Додова Старши експерт   2018        
Вангелия Благоева Пешева Директор ДА     2020    
Ванина Кристиян Неделина Специалист   2018        
Ваня Александрова Димитрова Главен експерт   2018        
Ваня Господинова Зоровска Главен експерт   2018        
Ваня Иванова Първанова Старши експерт ДА 2018   2020    
Ваня Костадинова Максимова Главен експерт ДА     2020    
Ваня Недялкова Гръблева Главен експерт   2018   2020    
Ваня Николова Николова Главен експерт   2018        
Ваня Петкова Павлова Главен юрисконсулт   2018        
Ваня Симеонова Методиева Счетоводител ДА   2019 2020    
Ваня Тодорова Тодорова Директор   2018        
Васил Иванов Начевски Главен инженер   2018   2020    
Васил Методиев Захариев Старши експерт   2018        
Васил Насков Величков Старши специалист ДА     2020    
Васил Христов Видинов Главен експерт   2018   2020    
Васил Янев Симеонов Служител по сиг. на информацията   2018     ДА  
Василена Евгениева Петрова Старши експерт   2018        
Василка Атанасова Колчакова Главен експерт   2018   2020    
Васко Ангелов Григоров Главен специалист   2018   2020    
Васко Иванов Костадинов Главен експерт   2018 2019      
Васко Кирилов Червеняков Старши юрисконсулт   2018   2020    
Вела Сергиева Горова Директор   2018        
Велизара Костадинова Стоименова Директор   2018        
Велика Добринова Ангелова Специалист   2018   2020    
Велислав Тодоров Владимиров Главен експерт   2018        
Велислава Георгиева Момчилова Главен специалист ДА   2019      
Велислава Павлова Димова Старши експерт   2018   2020    
Величка Георгиева Санкева-Пъшева Началник на отдел   2018        
Величка Петрова Попова Директор   2018        
Венелин Денчев Шъков Главен експерт   2018        
Венелина Валериева Шпицер Директор   2018        
Венера Руменова Милова Секретар на СО ДА 2018   2020   ДА
Венета Върбанова Ханджийска-Янкулова Директор   2018   2020    
Венета Костадинова Ковачка Директор   2018   2020    
Венета Маринова Величкова Старши счетоводител   2018   2020    
Венета Минчева Георгиева Главен юрисконсулт ДА     2020    
Венета Тошкова Павлова Старши счетоводител   2018   2020    
Венетка Николаева Стайчева Главен експерт   2018   2020    
Венцислав Борисов Гергов Главен специалист   2018   2020    
Венцислав Евтимов Любенов Главен специалист   2018   2020    
Венцислав Кирилов Тодоров Директор ДА     2020    
Венцислав Николов Иванов Главен специалист   2018        
Венцислава Петрова Колева Старши експерт   2018   2020    
Вера Боянова Алексиева-Методиева Старши експерт ДА     2020    
Вера Евгениева Ботева Главен специалист ДА   2019      
Вера Николаева Митева Главен специалист   2018   2020    
Вергиния Георгиева Найденова Началник на отдел   2018   2020    
Вергиния Любенова Никифорова Старши специалист ДА 2018        
Верка Георгиева Бонева Старши експерт ДА     2020    
Верка Георгиева Кирчева Директор   2018        
Вероника Андреева Чамова Младши експерт   2018   2020    
Вероника Василева Йоткова Старши счетоводител ДА   2019 2020    
Вероника Николаева Николова Главен специалист ДА   2019 2020    
Весела Веселинова Радева Старши експерт   2018        
Весела Георгиева Герданова Началник на отдел ДА 2018 2019 2020    
Весела Димитрова Филипова Главен специалист   2018   2020    
Весела Любенова Занева Счетоводител   2018   2020    
Весела Петрова Вачева Вътрешен одитор   2018 2019      
Весела Русланова Станкова Инспектор ДА 2018        
Веселин Константинов Мустаков Главен специалист   2018   2020    
Веселин Руменов Асенов Директор   2018   2020    
Веселина Антонова Мутафчийска Главен юрисконсулт ДА   2019      
Веселина Иванова Рошлева Главен експерт ДА     2020    
Веселина Любенова Пенкова Старши специалист   2018   2020    
Веселина Момчилова Георгиева Директор   2018   2020    
Веселина Христова Христова Старши експерт   2018   2020    
Веселка Валентинова Петкова Старши експерт ДА     2020    
Веселка Свиленова Антонова Главен експерт   2018        
Веска Костадинова Барболова Главен специалист   2018        
Веска Петрова Георгиева Директор   2018        
Вивияна Стоянова Иванова Главен експерт ДА 2018 2019      
Виктор Огнянов Първанов Главен експерт ДА 2018   2020    
Виктория Борисова Мончева Инспектор ДА 2018 2019 2020    
Виктория Георгиева Спасова Младши експерт ДА 2018        
Виктория Кирилова Янчева Старши инспектор   2018   2020    
Виктория Любенова Огнянова Главен експерт   2018        
Виктория Пламенова Ниновска Специалист   2018   2020    
Виолета Веселинова Христова Главен експерт ДА 2018        
Виолета Драганова Ненкова Главен специалист   2018        
Виолета Йорданова Първанова Старши счетоводител   2018   2020    
Виолета Кирилова Димова Главен специалист   2018        
Виолета Николова Караденчева Директор   2018   2020    
Виолета Николова Коцева Директор   2018 2019 2020   ДА
Виолета Тодорова Виденова Главен инспектор ДА     2020    
Виолета Рангелова Рангелова Главен експерт   2018   2020    
Виолета Химлерова Ботинова Главен специалист   2018   2020    
Виолета Цветанова Гълъбова Директор   2018        
Виолета Ценова Дряновска Директор   2018        
Виолета Юриева Захариева Юрисконсулт   2018        
Виолина Йорданова Тодорова Главен експерт   2018 2019 2020    
Вирджиния Стоилова Илиева Старши специалист   2018   2020    
Виталия Христова Коцева Директор   2018   2020    
Витан Илиев Витанов Специалист ДА   2019 2020    
Владимир Фиданов Личев Старши юрисконсулт   2018   2020    
Владислав Митков Палев Главен инспектор   2018   2020    
Вяра Атанасова Богатева Директор ДА     2020    
Вяра Живкова Пeтрова Директор   2018