РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Я
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020
Яна Гергинова Янева Инспектор     2019      
Яна Христова Селиктар Главен експерт   2018   2020    
Яна Цветанова Радева Главен експерт   2019        
Янита Гочева Пенева Юрисконсулт ДА 2018 2019      
Янка Атанасова Васева Специалист   2018   2020    
Янка Великова Никодимова Началник на отдел   2018        
Янка Петкова Легоманова Главен експерт       2020    
Янка Тодорова Илкова Старши инспектор   2018 2019 2020