РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЧИЕТО ИМЕ ЗАПОЧВА С БУКВА Ю
 
Имена Длъжност чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за: чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ чл.35, ал.1, т.4 от ЗПКОНПИ
2018 2019 2020
Юлиан Младенов Веселинов Главен специалист ДА   2019 2020    
Юлиан Сандев Андреев Главен експерт   2018   2020    
Юлиана Велинова Димитрова-Стойнева Старши експерт   2018 2019 2020    
Юлия Андреева Танева Директор   2018   2020    
Юлия Валентинова Ценкова Началник на отдел   2018   2020    
Юлия Димитрова Пашалийска Главен специалист   2018        
Юлия Здравкова Ангелова Управител ДА   2019      
Юлия Иванова Георгиева Директор   2018        
Юлия Илиева Борисова Счетоводител   2018 2019 2020    
Юлия Илиева Цинзова Директор   2018 2019 2020    
Юлия Крумова Пашова Главен експерт   2018        
Юлия Симеонова Георгиева Главен специалист   2018   2020    
Юри Стоядинов Стойов Главен специалист   2018   2020