Структура на дирекция "ПРАВНО-НОРМАТИВНО, ИНФОРМАЦИОННО И ФИНАНСОВО ОБСЛУЖВАНЕ":

 • Отдел „Правно-нормативно обслужване“
 • Отдел „Информационно и финансово-стопанско обслужване"

Функции на дирекция "ПРАВНО-НОРМАТИВНО, ИНФОРМАЦИОННО И ФИНАНСОВО ОБСЛУЖВАНЕ":

 • Осигуряване съответствието с действащата нормативна уредба на издаваните от Столичния общински съвет, кмета на Столична община, главния архитект на Столична община и оправомощените от тях длъжностни лица административни актове в сферата на устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството на преместваемите обекти и елементи на градското обзавеждане.
 • Нормативно обезпечаване чрез участие в съставянето или изготвяне на проекти за нормативни актове и техните изменения по всички въпроси, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителство, преместваемите обекти и елементи на градското обзавеждане и други, свързани с дейността на направление „Архитектура и градоустройство” (НАГ).
 • Осигуряване съответствието с действащата нормативна уредба на процедурите и договорите за възлагане на обществени поръчки в сферата на устройственото планиране и строителството.
 • Осигуряване процесуалното представителство и защита по дела, по които страна е Столичен общински съвет, кметът на Столична община и/или главния архитект на Столична община, свързани с дейността на направление „Архитектура и градоустройство” (НАГ).
 • Планиране, координиране и провеждане на информационната политика на направление „Архитектура и градоустройство”.
 • Поддържане на електронните регистри на направление „Архитектура и градоустройство”.
 • Извършване на информационно осигуряване на гражданите в реално време, на основата на действащите информационни технологии (форум) посредством електронната страница на НАГ.
 • Осигуряване стопанисването и съхраняването на сградния фонд, стоково-материалните ценности и материално-техническото снабдяване.
 • Осъществяване на финансовата дейност и съхранение на счетоводната отчетност на направление „Архитектура и градоустройство” по предвидения от закона ред.
 • Осигуряване финансово-счетоводното обслужване на направление „Архитектура и градоустройство” в съответствие със Закона за счетоводството и другите нормативни актове.

Функции на отдел „Правно-нормативно обслужване“:

 • Подпомага и контролира законосъобразното осъществяване на цялостната дейност и услугите, предоставяни от направление „Архитектура и градоустройство“.
 • Подпомага провеждане политиката на Столична община в сферата на устройственото планиране на територията, териториалния кадастър, комуникации, транспорт и инженерни мрежи, инвестиционното проектиране, строителство, преместваемите съоръжения и елементите на градско обзавеждане, обществените поръчки, достъпа до обществена информация.
 • Изготвя становища и проекто-решения по преписки, жалби и сигнали на граждани и юридически лица във връзка с дейността на направление „Архитектура и градоустройство“, включително във връзка с извършващо се незаконно строителство на територията на Столична община.
 • Осигурява експертно участие на юрист във всички специализирани състави на общинския експертен съвет по устройство на територията.
 • Изготвя нормативни актове на Столична община в областта на устройство на територията, инвестиционното проектиране и строителството и участва в подготовката на други общински нормативни актове.
 • Участва в подготовката на законови и подзаконови нормативни актове, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството.
 • Изготвя становища и методически указания за дейността на направление „Архитектура и градоустройство“, на главните архитекти и на техническите служби в районните администрация на Столична община.
 • Оказва правна помощ и съгласува дейността и актовете на главния инженер на Столична община, на всички отдели в дирекции „Административна“, „Териториално планиране“, „Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване“, „Общински строителен контрол“ и дирекция „Градско и пространствено планиране и недвижимо културно наследство“.
 • Дава становища по всички административни преписки, по които е компетентен да се произнесе главният архитект на Столична община или оправомощените от него длъжностни лица.
 • Дава становища по всички административни преписки в областта на преместваемите обекти, рекламните, информационни и монументално-декоративните елементи, инвестиционното проектиране и устройственото планиране, с изключение на тези по чл. 57а от Закон за устройство на територията (ЗУТ).
 • Дава становища за законосъобразността на договори за възлагане на обществени поръчки.
 • Изготвя общи административни актове по устройство на територията.
 • Изготвя всички индивидуални административни актове на Столичния общински съвет, свързани с дейността на направление „Архитектура и градоустройство“.
 • Изготвя всички индивидуални административни актове на кмета на Столична община по Закона за устройство на територията и актовете по прилагането му.
 • Изготвя всички индивидуални административни актове на главния архитект на Столична община по Закона за устройство на територията, Закона за устройството и застрояването на Столичната община и актовете по прилагането им.
 • Изготвя всички индивидуални административни актове от компетентността на Столичния общински съвет, на кмета на Столична община и на главния архитект на Столична община в областта на преместваемите обекти, рекламните и монументално-декоративните елементи.
 • Изготвя наказателни постановления по Закона за устройство на територията, Закона за устройството и застрояването на Столичната община и актовете по прилагането им.
 • Води и съгласува кореспонденцията на направление „Архитектура и градоустройство“ с държавни институции, други общински структури и съдебната система по повод дейността на направлението и на отделни длъжностни лица.
 • Осигурява защита на оспорени нормативни, общи и индивидуални административни актове по устройство на територията на Столичния общински съвет, на кмета на Столична община, на главния архитект на Столична община и на други длъжностни лица, оправомощени по реда на § 1, ал. 3 и 4 от ДР на ЗУТ пред съда.
 • Оигурява защита срещу искове за вреди по повод индивидуални административни актове на Столичния общински съвет, на кмета на Столична община, на главния архитект на Столична община и на други длъжностни лица, оправомощени по реда на § 1, ал. 3 и 4 от ДР на ЗУТ.
 • Звършва и всякаква друга правна дейност, възложена му от Столичния общински съвет, кмета на Столична община, главния архитект на Столична община, свързана с дейността на направление „Архитектура и градоустройство“.

Функции на отдел „Информационно и финансово-стопанско обслужване":

 • Осъществява планиране, координиране и провеждане на информационната политика на направление „Архитектура и градоустройство” към Столична община, като осигурява публичност и прозрачност на дейността и информира обществеността, като осигурява достъпа до информация за медии и граждани.
 • Осигурява дейностите и контролира управлението на съдържанието на електронната страница на направление „Архитектура и градоустройство” –www.sofia-agk.com.
 • Осигурява дейностите и контролира управлението на съдържанието на електронната страница на направление „Архитектура и градоустройство” по проект „София XXI век”-www.sofia21.bg.
 • Контролира дейностите по обработката на данните и поддръжката на електронните регистри на направление „Архитектура и градоустройство”, съдържащи информация за:
- актове на главния архитект на Столична община за одобряване на подробни устройствени планове и техни изменения,
- разрешения за строеж, издадени от главния архитект на Столична община,
- разрешения за строеж за благоустройствени обекти, издадени от главния инженер на НАГ,
- актове на директор дирекция „Общински строителен контрол”,
- издадени актове от главните архитекти на райони, в т.ч. разрешения за строеж, актове и протоколи по време на строителство, заповеди и др.;
 • Извършва дейности по обработката на данните и поддържа електронния регистър на разрешенията за поставяне, издадени от главния архитект на Столична община и главните архитекти на райони.
 • Извършва дейности по обработката на данните и поддържа регистър на внесените доклади в Столичния общински съвет от главния архитект на Столична община.
 • Осигурява достъп до цифровите модели и отразява актуална информация за движението на процедурите по одобряване на подробните устройствени планове.
 • Осигурява електронен достъп на гражданите до протоколите от проведените заседания на Общински експертен съвет по устройство на територията.
 • Осигурява информация относно провежданите търгове и конкурси от направление „Архитектура и градоустройство”.
 • Осигурява информация за схемите на преместваемите обекти, рекламата, инженерната инфраструктура и културно-историческото наследство.
 • Подпомага развитието на информационните технологии.
 • Осъществява взаимодействие с районните администрации.
 • Проучва възможностите, целящи изграждане на електронно информационно обслужване и въвеждане на електронни услуги.
 • Осигурява информация относно цялостната дейност и услугите, извършвани от направление „Архитектура и градоустройство”.
 • Осъществява взаимодействие с ведомствени информационни структури.
 • Подготвя, координира и осъществява организирането и провеждането на пресконференции, семинари, официални и работни срещи на ръководството.
 • Изготвя и оформя презентации при участия на главния архитект на СО на семинари, пресконференции, дискусии и т.н.
 • Извършва информационно осигуряване на гражданите в реално време, на основата на действащите информационни технологии (форум) посредством електронната страница на НАГ.
 • Осигурява контрол на техническа и експлоатационна поддръжка на компютърна и офис техника, комуникации и информационни системи, поддръжката на телефонната централа, телефонните апарати, ел. инсталацията, противопожарната охрана и други ползвани от администрацията.
 • Осигурява стопанисване и съхраняване на сградния фонд, стоково-материалните ценности.
 • Осигурява материално-техническото снабдяване.
 • Осъществява финансовата дейност и отговаря за съхранение на счетоводната отчетност на направление „Архитектура и градоустройство” по предвидения от закона ред.
 • Осигурява финансово-счетоводното обслужване на направление „Архитектура и градоустройство” в съответствие със Закона за счетоводството и другите нормативни актове.
 • Организира завеждането и отчитането на материалните активи на администрацията, участва в годишни и извънредни инвентаризации и оформя резултатите.
 • Осигурява подготовката на данни за статистическите отчети и формуляри и приключването на съответните отчетни периоди.
 • Осигурява изработването на работните ведомости на служителите и ги представя в изчислителния център за отпечатване, на база заповеди.
 • Осигурява изготвянето на необходимите служебни бележки и удостоверения за доход на служителите.
 • Извършва други дейности, предвидени в законите и подзаконовите нормативни актове и/или възложени от ръководството на направление „Архитектура и градоустройство” Столична община.